Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi

Cumhuriyet International Journal of Education – Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.3, pp.692-711, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okullarındaki Fen Merkezine ve Fen Eğitimine Yönelik Bakış Açıları

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.91-101, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen Adaylarının Çevre Konularına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.23, no.1, pp.29-40, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Views of Classroom Education Department Teacher Candidates about Ideal Physical Sciences Teaching

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.3, pp.904-908, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

A Comparative Analysis of the Science Curricula Applied in Turkey Between 2000 and 2017

International Journal of Higher Education, vol.7, no.6, pp.13-25, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Web Tabanlı Öğretimin Fen Dersi Başarısına ve Fen Dersine Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.3, pp.245-284, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Okul Deneyimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Alternatif Program Önerisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), no.47, pp.461-490, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Fotosentez Konusunun Öğretiminin İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.17, no.3, pp.905-917, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Fen ve teknoloji dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.2, pp.63-78, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Ozon Tabakası Hakkındaki Algılama Düzeylerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.10, pp.106-116, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018 Yılı Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Analizi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 21 - 24 March 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Şenliğine Karşı Tutumları

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), 22 - 25 November 2018, pp.423-430

Öğretmen Adaylarının Çevre Konularına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), 22 - 25 November 2018

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK2018), 23 - 25 March 2018

Books & Book Chapters

Öğretmen Eğitimi

in: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ (FARKLI ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALI), Arseven Ayla, Arseven İlhami, Editor, Anı Yayıncılık, pp.131-146, 2020

Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Sıklıkla Kullanılan Materyaller

in: Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Ahmet Turan Orhan, Editor, Eğiten Kitap, pp.487-508, 2018

Standardize edilmiş ölçme ve değerlendirme

in: Eğitim araştırmaları Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar, Selçuk Beşir Demir, Editor, Eğiten Kitap, pp.130-160, 2014