Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi

Cumhuriyet International Journal of Education – Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.8, ss.692-711, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Çevre Konularına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.23, ss.29-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okullarındaki Fen Merkezine ve Fen Eğitimine Yönelik Bakış Açıları

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.91-101, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Views of Classroom Education Department Teacher Candidates about Ideal Physical Sciences Teaching

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, ss.904-908, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Proficiency Perceptions and Attitudes of Pre-Service Teachers on İnformation and Communication Technologies

International Education Studies, cilt.12, ss.24-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Comparative Analysis of the Science Curricula Applied in Turkey Between 2000 and 2017

International Journal of Higher Education, cilt.7, ss.13-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Web Tabanlı Öğretimin Fen Dersi Başarısına ve Fen Dersine Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.245-284, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Deneyimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Alternatif Program Önerisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), ss.461-490, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Fotosentez Konusunun Öğretiminin İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.17, ss.905-917, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen ve teknoloji dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.63-78, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Ozon Tabakası Hakkındaki Algılama Düzeylerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.106-116, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018 Yılı Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Analizi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 21 - 24 Mart 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Şenliğine Karşı Tutumları

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), 22 - 25 Kasım 2018, ss.423-430

Öğretmen Adaylarının Çevre Konularına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), 22 - 25 Kasım 2018

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK2018), 23 - 25 Mart 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğretmen Eğitimi

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ (FARKLI ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALI), Arseven Ayla, Arseven İlhami, Editör, Anı Yayıncılık, ss.131-146, 2020

Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Sıklıkla Kullanılan Materyaller

Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Ahmet Turan Orhan, Editör, Eğiten Kitap, ss.487-508, 2018

Standardize edilmiş ölçme ve değerlendirme

Eğitim araştırmaları Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar, Selçuk Beşir Demir, Editör, Eğiten Kitap, ss.130-160, 2014