Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Study on the Mathematics-Oriented Risk-Taking Behaviors of 8th Grade Students in view of Certain Variables

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.32, ss.525-543, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları

İlköğretim Online, cilt.15, ss.1114-1130, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Öğretiminin Öğretim Yöntemleri ve Ölçme Değerlendirme Boyutunda Değerlendirilmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.101-122, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokullarda Uygulanan Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Zeitschrift für die Welt der Türken/ Journal of World of Turks, cilt.8, ss.217-239, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.83-95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identification of the Predicator Variables of Candidate Teacher Teaching Motivations

International Journal of Higher Education, cilt.5, ss.148-162, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin öğrenci algısı ölçeğinin geliştirilmesi

Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, cilt.49, ss.129-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetim Modellerine İlişkin Görüşleri: Nitel bir araştırma

ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.15, ss.1157-1173, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci ve öğretim elemanlarının sınıf yönetim modellerine ilişkin görüşleri Nitel bir araştırma

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,, cilt.15, ss.1157-1173, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci ve öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri Nitel bir araştırma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.27, ss.83-95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmen Adaylarının Dört Temel Dil Becerisine İlişkin Metaforik Algıları

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.313-340, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An assessment of education faculty students’ views on their self-regulated learning skills.

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.116, ss.1620-1625, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hikâye Haritası Ölçeğine İlişkin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.73-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri

Karadeniz Dergisi, cilt.5, ss.71-87, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.457-472, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.23-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

lköğretimde Yabancı Dil Öğreniminde Öğrenen Özerkliği

Zeitschrift für die Welt der Türken/ Journal of World of Turks,, cilt.4, ss.95-114, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ KAMU MESLEK ETİĞİ İLKELERİNE UYGUNLUĞU

E-İnternational Journal of Educational Research, cilt.1, ss.35-50, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Davranışlarının Kamu Meslek Etiği İlkelerine Uygunluğu ve Nedenleri

E- International Journal of Educational Research, cilt.1, ss.35-50, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Zeitschrift für die Welt der Türken/ Journal of World of Turks, cilt.2, ss.411-428, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Zekâ Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Asos Congress 6th International Symposium on Educational Sciences, 18 - 20 Nisan 2019

Yüksek Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Yüksek Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri

II. International World of Turks Symposium of Social Sciences, 20 - 22 Mayıs 2018

Türkçe Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.903-923

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.925-942

İlkokuldaki Öğrenci Velilerinin Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Görüşleri

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER-3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Students Perceptions Concerning the Assessment and Evaluation and Teaching Methods Used by Instructors

The WEI International Academic Conference on Education and Humanities in Prague, 30 - 31 Mayıs 2016

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Öz Yeterlik Becerilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi

Second International Symposium on Language Education and Teaching ISLET, 26 - 28 Mayıs 2016

Türkçe Öğretmen Adaylarının Dört Temel Dil Becerisine İlişkin Metaforik Algıları

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28 - 30 Mayıs 2015

Matematik Öğretiminin Öğretim Yöntemleri ile Ölçme Değerlendirme Boyutunda Değerlendirilmesi

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 21 - 23 Mayıs 2015

İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 21 - 23 Mayıs 2015

An assessment of education faculty students' views on their self-regulated learning skills

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.1620-1625 identifier

Türk Öğrencilerin Macaristan Üniversitelerinde Öğrenim Görmelerine İlişkin Görüşleri

Türkiye Macaristan Antlaşmasının 90. Yılında Uluslararası Türkiye-Macaristan İlişkileri Sempozyumu, 20 - 24 Haziran 2013, ss.64-71

Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi

II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012

Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Yükseköğretim

Avrupa’ya Türk Göçü’nün 50. Yılında Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu, 24 - 28 Ekim 2011, ss.188-195

Türkiye ve Avusturya daki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması

Avrupa’ya Türk Göçü’nün 50. Yılında Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu, 24 - 28 Ekim 2011, ss.166-175

İlköğretimde Yabancı Dil Öğreniminde Öğrenen Özerkliği

I. International Congress on Circuculum and Instruction (INCCUI 2011)., 5 - 08 Ekim 2011

Köylerde Öğretmenlik Yaparken Karşılaşabilecek Sorunlar

International Conferance on Educational Science ICES’xx08, 23 - 25 Haziran 2008, cilt.1, ss.533-539

Eski ve Yeni Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarının Değerlendirilmesi

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.990-996