Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

ATHLETIC IDENTITY AND MORAL DISENGAGEMENT IN DOPING

SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION, vol.43, no.2, pp.13-28, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

ANALYSIS OF PERCEPTIONS OF TURKISH FANS OF VIDEO-ASSISTANT-REFEREES IN ELITE SOCCER

SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION, vol.43, no.2, pp.29-45, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Investigating the effects of Athletic identity on athlete burnout

MEDICINA DELLO SPORT, vol.72, no.4, pp.552-561, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula Yönelik Tutumlarının ve Başarı Amaç Yönelimlerinin Belirlenmesi

Journal of Computer and Education Research (JCER), vol.10, no.19, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Kapak Tasarımı Ve Biçimsel Özelliklerin Kitap Satınalma Tercihi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası İktisadi ve İdari Akademik Araştırmalar Dergisi-IJER, vol.1, no.1, pp.63-77, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Spora Bağlılık Ölçeği’ni Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.3, pp.2905-2922, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulamasına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.27, pp.571-596, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Marka Güven Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.1684-1692, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Veri Zarflama Analizi İle Kamu Hastaneleri İçin Etkinlik Ölçümü: Artvin İlinde Örnek Bir Uygulama

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.8, no.2, pp.445-460, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Kolektif Risk Modeliyle Yangın Sigortası İçin Aktüeryal Prim Hesabına Yönelik Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.4, pp.1083-1096, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Medya Bozukluğu: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.17, pp.1100-1124, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.1, pp.551-575, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Relationship between Academicians’xx Organizational Identification Levels and Cynicism Attitudes in Sports Sciences

European Journal of Educational Research, vol.8, no.1, pp.349-360, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Taraftarların Bakış Açısıyla Türk FutbolundaYabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.1, pp.541-565, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.3, pp.193-222, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.28-42, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, no.4, pp.939-954, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İİBF Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.2, pp.39-55, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMA-SORGULAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Second International Eurasian Conference on Educational Studies (IECES2022), guarda, Portugal, 12 July 2022

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Second International Eurasian Conference on Educational Studies (IECES2022), guarda, Portugal, 11 July 2022

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Sitelerine Yönelik Güven Algılarının İncelenmesi

Seventh International Conference on Economics and Social Sciences (E&SS 2022), Ankara, Turkey, 31 March 2022

Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Okuma Kaygıları Üzerindeki Etkisi

Seventh International Conference on Economics and Social Sciences (E&SS 2022), Ankara, Turkey, 31 March 2022

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DERS PLATFORMUNA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

ISTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -II, İstanbul, Turkey, 23 December 2021, vol.1, pp.264-272

Üniversite Öğrencilerinin Bilişüstü Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE & SOCİAL SCİENCES XII, Jekaterinburg, Russia, 18 - 19 June 2021

Sağlık Hizmetleri Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Amaçlarının Belirlenmesi

EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE & SOCİAL SCİENCES XII, Jekaterinburg, Russia, 18 - 19 June 2021

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Belirlenmesi

TARAS SHEVCHENKO 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, KİEV, Ukraine, 4 - 05 April 2021, pp.1157-1167

Evaluation of The Effect of Station Technique on Students' Academic Achievements Through Meta-Analysis

TARAS SHEVCHENKO 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, KİEV, Ukraine, 4 - 05 April 2021, pp.1145-1156

İİBF Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

ECLSS International Online Conference on Economics & Social Sciences, Lahore, Pakistan, 9 - 10 April 2021, pp.819-831

Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ECLSS International Online Conference on Economics & Social Sciences, Lahore, Pakistan, 9 - 10 April 2021, pp.751-761

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Uyguluma İndirme Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

3. Uluslararası Turizm Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi 3. ICTEBS, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019, pp.212-218

Sürücülerin Kazasızlık (Sağkalım) Süresini Etkileyen Faktörlerin Nonparametrik Teknikler İle İncelenmesi

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.317-323

RANKING D8 COUNTRIES WITH MULTI-CRITERIA DECISIONMAKING TECHNIQUES ACCORDING TO SOME FINANCIALINDICATORS

4. Uluslararasi GAP İ ş letme Bı̇ lı̇ mlerı̇ ve Ekonomı̇ Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November 2019 - 01 December 2109, pp.194-202

Şehir İçinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının Dağılımının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.324-331 Sustainable Development

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE HİBRİT MODEL 187-193ARAÇ SIRALAMASI

4. ULUSLARARASI GAP İ Ş LETME Bİ Lİ MLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.187-193

Spor Takımları Taraftarlarının Evangelizm Eğilimlerinin İncelenmesi

10.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

Öğrencilerin Sosyal Sorumlu Tüketime Bakış Açılarının Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi

I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi (Econder), Karabük, Turkey, 18 - 20 October 2019, vol.1, pp.582-592

Farklı Spor Dalları İle İlgilenen Sporcuların Yaralanma Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi.

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi., Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

Takım Sporlarında Etkili İletişim Düzeyinin İncelenmesi

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

Spor Yaralanması Kaygı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.3

Güreş Sporuna Yönelik Guttman Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.889

Basit Ağırlıklı Toplama ve VIKOR Yöntemi ile Bir İşletme için Bilgisayar Seçimi

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017, pp.273

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.203

Antrenörlük Eğitimine Katılan Futbol Antrenörlerinin Örgütsel Adalet Algıları

10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.107

EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ ALTIN FİYATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

XVII. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ve İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.283-292

Evaluation Of The Current Social Perspective Towards Our Ancestors Sport Wrestling

III. International Traditional Turkish Wrestling Symposium and Games, 6 - 08 May 2016

Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi

III. ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRK GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU VE OYUNLARI, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2016

Turkish Football Fans Opinion About Foreign Ownership Model At Football Clubs

The 9th Conference of the Baltic Sport Science Society, 27 - 29 April 2016

TURKISH FOOTBALL FANS OPINION ABOUT THE FOREIGN OWNERSHIP MODEL AT FOOTBALL CLUBS

THE 9TH CONFERENCE OF THE BALTIC SPORT SCIENCE SOCIETY, Kaunas, Lithuania, 27 - 29 April 2016

Books & Book Chapters

Güneş Paneli Seçiminde Dikkate Alınan Kriterlerin Önem Düzeyleri

in: SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR 3, Prof. Dr. Bahir Selçuk, Doç. Dr. Serdar Ünal, Doç. Dr. Yener Lütfü Mert, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.69-86, 2021

Proses Kontrol Teknikleri ve Altı Sigma

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020

SWARA Yöntemi

in: Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri, Hüdaverdi Bircan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-18, 2020

SIMOS Yöntemi

in: Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri, Hüdaverdi Bircan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.97-115, 2020

Tutum Ölçekleri

Akademisyen Yayınevi, 2019

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğinin Temel Prensipleri

in: Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, KARAGÖZ Yalçın, MESCİ Muammer, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.1-39, 2019

Sağkalım Analizi

Akademisyen Yayınevi, 2018