Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Afet Eğitimi Konulu Araştırmaların İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.637-655, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vatanseverlik Değeri ile Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.33-47, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE SİVAS İLİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Turkish Studies, cilt.13, sa.26, ss.593-621, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teaching Geography in Higher Education:A Case Study of Problem-Based Learning

Review of International Geographical Education Online, cilt.8, sa.2, ss.311-337, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İli’nde Şeker Pancarı Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), sa.38, ss.247-265, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROBLEMS OF SUGAR BEET PRODUCERS IN SIVAS PROVINCE AND PROPOSALS FOR SOLUTIONS

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.38, ss.247-265, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sosyal Bilgiler Dersinde Deprem Konusunun Dijital Oyunla Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, sa.8, ss.91-100, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Coğrafi Unsurlara Nasıl Ve Ne Düzeyde Yer Verilmektedir

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.25, sa.7, ss.99-117, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1522-1542, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Şekerpancarı Üretiminde Yozgat İlinin Yeri ve Önemi

Türk Coğrafya Dergisi, sa.67, ss.33-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İlin de Arıcılık Faaliyetleri

Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi, sa.2, ss.12-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretiminin Aktif Vatandaşlık Eğitimindeki Rolü Öğretim Üyesi Görüşleri

Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.7, sa.2, ss.113-131, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnteraktif Harita Sınavlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.264-274, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing Valid and Reliable Map Literacy Scale

Review of International Geographical Education Online, cilt.4, sa.2, ss.120-137, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, sa.98, ss.1765-1777, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Basınının Doğal Afetlere İlişkin Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, cilt.5, sa.2, ss.121-137, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The level of inclusion of environmental literacy components in the published course books with regard to 2005 geography teaching programmes in Turkey

International Journal of Academic Research, cilt.5, sa.1, ss.243-250, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖSS YGS ve LYS Sınavlarındaki Coğrafya Sorularının Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Analizi

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.36, ss.257-275, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Harita Beceri Düzeyleri ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, sa.4, ss.17-31, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The ideas of geography teachers about in servicegeography training activities

Educational Research and Reviews, cilt.8, sa.7, ss.322-337, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, sa.48, ss.65-79, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tokat İlinden Yaşanan Son Dönem İç Göçlerin Yönü ve Boyutu

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, sa.49, ss.15-27, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Eğitiminde Bölge Kavramı

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.25, ss.319-339, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yukarı Kızılırmak Havzasının İklimi

Türk Coğrafya Dergisi, sa.58, ss.1-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Sürecinde Öğrencileri Aktif Kılan Etkinlikler ve Etkinliklere Dayalı Coğrafya Öğretimi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.181-196, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, sa.2, ss.17-53, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göç Hareketinin Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Grubu Üzerine Etkisi Sivas Örneği

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.22, ss.295-324, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Eğitiminde Harita Algısı ve Kullanımı

Milli Eğitim, sa.187, ss.146-158, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Coğrafya Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.31-41, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Doğal Afetlerin İnfografikler İle Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Dersin Tutumuna Etkisi

4. International Research Congress on Social Sciences (11-13 September 2019)162, Turkistan, Kazakistan, 11 - 13 Eylül 2019, cilt.4

Ortaöğetim Kurumlarında Coğrafya Öğretimi Nasıl Olmalıdır?

I.International Geography Education Symposium, 8 Kasım - 10 Aralık 2018

Sivas İli, Ulaş İlçe Koşullarında Şekerpancarı Türlerinin Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 Eylül 2018, ss.266-276

Yozgat İli Jeotermal Turizminin Potansiyeli ve Etki Alanı

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, ss.427-439

Somut Kültürel Unsurlar Açısından Sorgun’un HalkKültürü Coğrafyası ve Turistik Değerleri

II.Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.3, ss.5-588

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Harita Yeterlik Düzeylerinin Yordanması

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongeresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1

Probleme Dayalı Coğrafya Öğretimine Örnek Bir Çalışma: Kızılırmak Akıyor Sivas Bakıyor

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 6 - 08 Nisan 2017, cilt.1, ss.32

Türkiye Şeker Pancarı Üretiminde Yozgat İlinin Yeri Ve Önemi

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, cilt.4, ss.140-151

A New Concept in Turkish Tourism Floating Islands

33rd International Geographical Congress, PEKİN, Çin, 21 - 25 Ağustos 2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

4th International Geography Symposium, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2016

An Investigation on Map Literacy Levelsof Prospective Class Teachers

4th International Geography Symposium, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2016, ss.145

Sivas İli ve Çevresinde Arıcılık Faaliyetleri

VII ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ, 8 - 10 Ocak 2015

Coğrafyanın Vatandaşlık Eğitimindeki Yeri ve Önemi

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 23 - 25 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Yer’i Şekillendiren İç Kuvvetler: Orojenez- Epirojenez

Yer Bilimi, Mete ALIM - Serkan DOĞANAY, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.110-123, 2019

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Harita, Grafik ve Tablo Kullanımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU, Editör, pegem a yayıncılık, Ankara, ss.181-199, 2017

Coğrafya Öğretimi

Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Doç. Dr. Adem SEZER, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.31-50, 2017

Coğrafya Öğretiminde Haritalar ve Atlasların Kullanımı

Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Doç. Dr. Adem SEZER, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.115-142, 2017

Investigating Geography Teacher Candidates’ Map Literacy Levels in Terms ofDifferent Variables

Developments inEducational Sciences, Recep EFE Irina KOLEVA Emin ATASOY isa CÜREBAL, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.727-744, 2016

Harita Becerileri ve 11-14 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Yapabilecekleri Harita Becerileri

Sosyal Bilgiler Öğretimi, Mustafa Safran, Editör, Pegem Akademi, ss.361-389, 2009