Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İşletmelerde COSO İç Kontrol Modeli ve Muhasebe Bilgi Sistemine Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

işletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.4, pp.3801-3820, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebe Bilgisinin Çevresi ve Muhasebe Bilgi Kalitesini Artıran ve Azaltan Faktörler

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.7, no.3, pp.210-230, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebe Derslerinde Öğretme ve Öğrenme Sorunu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Muhasebe Öğretim Elemanları Üzerinde Nitel Bir Araştırma

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.21-42, 2021 (Other Refereed National Journals)

İnşaat Muhasebesi Uygulamalarının Vergi Usul Kanunu, TMS 11 ve TFRS 15 Standartları Açısından İncelenmesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.15-33, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE, STAJA GİRİŞ VE YETERLİLİK SINAVLARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.1, pp.91-112, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Önemi, İç Kontrol Sistemine Yönelik Ulusal ve Uluslarası Kurum ve Düzenlemeler

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.1-18, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Faaliyet ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi: Amasya İli Örneği (2014-2018 Dönemi)

Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.49, pp.313-338, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebe Meslek Mensuplarını Hile Eylemine Yönelten Psikolojik ve Ekonomik Faktörler

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.3, pp.903-911, 2020 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Temel Kavramları Açısından Muhasebe Uygulamalarının Değerlerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.1358-1372, 2020 (Other Refereed National Journals)

İİBF Öğrencilerinin Kariyer Planlamasında Muhasebe ve Bankacılık-Finans Mesleklerinin Yeri: Schein’in Kariyer Değerleri Kümesi Açısından Bir Analiz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.33-58, 2020 (Other Refereed National Journals)

MUHASEBE ALANINDA HATA, HİLE VE MANİPÜLASYON ÜZERİNE YAZILMIŞ MAKALELERİN BİBLİYOGRAFİK ANALİZİ (2009-2018 Yılları Arası)

JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES, vol.6, no.23, pp.353-369, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Muhasebe Meslek Etiği Algısı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Örneği

International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.61, pp.1840-1851, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ARAÇ KASKO SİGORTASI YAPTIRIRKEN ŞİRKET SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.42, pp.227-253, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Bağımsız Denetçilerin Sorumluluklarının SPK, VUK, 3568 Sayılı Kanun, TTK veKGK Düzenlemeleri Açısından İncelenmesi

International Journal of Academic Value Studies (JAVStudies), vol.5, no.1, pp.100-113, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Raporlama Hilelerinin Saptanmasında Kullanılan Araçların Önem Derecelerinin Bağımsız Denetçilerin Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.10, no.30, pp.1099-1142, 2018 (Other Refereed National Journals)

AHP-MOORA YÖNTEMİNE DAYALI MUHASEBE PAKET PROGRAMISEÇİMİ UYGULAMASI

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.25, pp.244-261, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İç Kontrol, İç Denetim ve Bağımsız Denetim İlişkisi

Van Yüzüncü Yılı İktisadi İdari Bilimler Dergisi, no.5, pp.82-104, 2018 (Other Refereed National Journals)

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.259-279, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

ACENTE PERSONELİNİN BAKIŞ AÇILARIYLA MÜŞTERİLERİN KASKO YAPTIRMADÜŞÜNCESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Journal Of Social Humanities Sciences Research, vol.4, no.4, pp.588-599, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VERGİ AFLARININ ETKİNLİĞİNEYÖNELİK GÖRÜŞLERİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

International Journal of Academic Value Studies, vol.3, no.14, pp.237-248, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vergi Dairesi Personeli Açısından Vergi Aflarının Etkinliği: Sivas İlinde Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.275-302, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız denetçilik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri: Van İlinde Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.37-56, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bir Üretim İşletmesinde Kalite Maliyet Kategorileri Arasındaki İlişkinin Analizi

Bartın İİBF Dergisi, vol.6, no.12, pp.245-262, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Banka Ticari Kredi Yetkililerinin Bakış Açılarıyla Finansal Tablo Manipülasyonları Sivas İlinde Bir Araştırma

Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol.9, no.1, 2015 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Dersinde Öğretilen Konuların/ Yöntemlerin Uygulamada Tercih Edilme Düzeyi: Sivas İlinde Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Akademik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Econumic Research), no.25, pp.173-200, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dönen Varlıklara Yönelik İç Kontrol Uygulamaları ve Sivas İlinde Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.15, no.2, pp.1-29, 2012 (Other Refereed National Journals)

Van İlindeki KOBİ’lerin Barter Sistemine Yönelik İlgi Düzeyleri

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.46, no.528, pp.65-83, 2009 (Other Refereed National Journals)

Muhasebecilik Mesleğinde Meslekî Stres Kaynakları ve Uygulanan Bireysel Stratejiler Üzerine Bir Araştırma

Verimlilik Dergisi, vol.2008, no.3, pp.135-159, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nakit Akım Tablosunun Hazırlanmasında Direkt-Endirekt Yöntem Tartışması

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.30, 2006 (Other Refereed National Journals)

MYO Muhasebe Programı Stajlarının Meslek Mensupları Yönünden Değerlendirilmesi – Bir Araştırma

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.18, pp.129-137, 2003 (Other Refereed National Journals)

Meslek Yüksek Okullarında Staj Çalışmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Anket Çalışması

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.11, pp.71-79, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vergi Usul Kanunu Açısından Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayırmada Bazı Özellikli Durumlar ve Muhasebe Kayıtları

3. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2021, pp.225-239

Muhasebe Bilgisinin Çevresi ve Muhasebe Bilgi Kalitesini Artıran ve Azaltan Faktörler

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi (Javscongress), Bishkek, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2021

Öğrencilerin Muhasebe Meslek Etiği Algısı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Örneği

5.İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Tokat, Turkey, 13 - 15 March 2020, pp.88

Bağımsız Denetçilerin Sorumluluklarının Spk, Vuk, 3568 Sayılı Kanun, Ttk ve Kgk Düzenlemeleri Açısından İncelenmesi

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018

AHP-MOORA YÖNTEMİNE DAYALI MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİMİ: SİVAS İLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Alanya, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.247 Creative Commons License

KASKO ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.199 Creative Commons License

Türk Bankacılık Sektöründe Likidite Riskini Belirleyen Faktörler: Bir Panel Veri Uygulaması

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017

Bir Otel İşletmesinde Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Uygulanması

THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.721-731

Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Aflarının Etkinliğine Yönelik Görüşleri: Sivas İlinde Bir Araştırma

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.973

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI: MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI

2. Uluslararası Muhasebe ve Finansman Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 - 31 May 2014

Lojistik Faaliyetlerin İşletmelerin Finansal Performanslarına Etkisi İMKB Üretim Sektöründe Bir Araştırma

1st International Symposium on Accounting and Finance, Gaziantep, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.940-956

The Impact Of The Transition To The Modular System In Vocational Schools For Trade On Teaching Accounting, And The Evaluation Of The System: An Emprical Study

2. Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Denetim ve Muhasebe Tarihi Konferansı, (2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History), İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2010

Bağımsız Dış Denetim Elemanlarının Mesleki Sorunları ve Bu Sorunların Çözümü Üzerine Bir Uygulama

Küreselleşme Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Sorunlar Sempozyumu, Çağ Üniversitesi, Turkey, 12 - 14 November 2008

Books & Book Chapters

Kripto Paraların Muhasebeleştirilme Esasları ve SMMM’lerin Blok Zincir Teknolojisine Yönelik Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma

in: İktisatta ve İşletmede Seçme Konular, Salih ÖZTÜRK, Editor, İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.99-141, 2021

Bir Ekonomik Kalkınma Aktörü Olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleği

in: Türkiye Ekonomisi Üzerine Güncel Araştırmalar, Durmuş Çağrı YILDIRIM, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.113-148, 2021

Bir Ekonomik Kalkınma Aktörü Olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleği

in: Türkiye Ekonomisi Üzerine Güncel Araştırmalar, Durmuş Çağrı YILDIRIM, Editor, İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.113-148, 2021

Maddi Duran Varlıkların Amortismanı İle İlgili Bazı Özellikli Konular: VUK ve TMS 16 Açısından Bir Değerlendirme

in: Küresel ve Yerel Bağlamda Siyaset, Ticaret ve Muhasebe, Prof. Dr. Mehmet DEMİR, Öğr. Gör. Ali ÇİÇEK, Editor, İksad Yayınevi, pp.117-150, 2020