Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyodemografik Değişkenler ve İş-Aile Yaşam Çatışmasının Algılanan İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Sosyal Hizmet Kuruluşları Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.44, sa.1, ss.187-202, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Suçlulara Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.31, sa.2, ss.477-499, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençlerin Suriyelilere Yönelik Yabancı Düşmanlığına (Zenofobi) Etki Eden SosyodemografikFaktörler

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.15, sa.1, ss.559-576, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EMPATİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GENÇLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

EKEV Akademi Dergisi, sa.80, ss.483-498, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel İnsani Değerler ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki:Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.61-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın ve Erkeklerin Suç Mağduriyetleri ileSuç Korkuları Arasındaki İlişki:Mersin Örneği

Türkiye Klinikleri, cilt.15, sa.2, ss.66-79, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE-KENT ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA SİVAS’TA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ALGISI

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.41, sa.1, ss.45-62, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞAM DOYUMU VE SUÇ KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ (MERSİN ÖRNEĞİ)

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.657-673, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DÜZENSİZLİK VE TOPLUMSAL KAYGI TEORİLERİ BAĞLAMINDASUÇ KORKUSUNUN İNCELENMESİ MERSİN ÖRNEĞİ

Cumhuriyet üniversitesi sosyal bilimler dergisi, cilt.40, sa.1, ss.281-291, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suç korkusu ve risk algısının toplumsal cinsiyet açısındanincelenmesi

International journal of Human Sciences, cilt.13, sa.1, ss.1488-1502, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Socıologıcal Examınatıon Of Wage Expectatıon Levels Of Healthcare Employees Workıng In Publıc And Prıvate Healthcare Organızatıons

Internatıonal Refereed Journal Of Research On Economıcs Management, sa.6, ss.27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya ve Suç Korkusu Arasındaki İlişki

The Journal Of Academc Science Studies, cilt.36, ss.251-264, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetiştirme Yurdundan Aynlanların Sosyalleşme ve Toplumla BütünleşmeDurumları Sivas Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, cilt.16, sa.1, ss.119-134, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKADEMİSYENLİKTE İŞ DOYUMU

the journal of international social research, cilt.8, sa.40, ss.494-501, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Developing a Scale Directed to the Professional Attitude and Social Perceptions of Employess

International Refereed Academic Social Sciences Journal, sa.20, ss.42-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A STUDY ON DEVELOPING A SCALE DIRECTEDTO THE PROFESSIONAL ATTITUDE AND SOCIALPERCEPTIONS OF EMPLOYEES

IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL, cilt.20, ss.42-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOCIOLOGICAL EXAMINATION OF WAGE EXPECTATION LEVELSOF HEALTHCARE EMPLOYEES WORKING IN PUBLIC AND PRIVATEHEALTHCARE ORGANIZATIONS

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT, sa.6, ss.27-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MULTİPL SKLEROZ (MS) HASTALARININ SOSYODEMOGRAFİK DURUMLARINA GÖRE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK

22. SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2019-EVRENSEL DEĞERLER IŞIĞINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA ÇAĞI YAKALAMAK, 25 - 27 Ekim 2019

GENÇLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYİ ve YALNIZLIK

USBIK 2019 NEVŞEHİRSOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 31 Ocak - 02 Şubat 2019

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN DEĞERLERİNİN SOSYODEMOGRAFİKFAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ

I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2018), 5 Temmuz - 08 Ağustos 2018

Üniversitelerde Mobbing ve Toplumsal Cinsiyet: Vaka Analizi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Kültür ve Suç

Kültür ve Sosyoloji, Erkan Dikici, Orhan Bingöl, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.133-153, 2020

Aile ve Boşanma

Aile ve Sosyoloji, Dikici Erkan, Tire Olcay, Sevim Adıgüzel Zehra, Editör, Eğitim Yayınevi, ss.126-156, 2020

Basic Human Values and Violence Tendency among Adolescents

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences-2019, Babacan Hasan, Temizer Abidin, Editör, IVPE, ss.330-352, 2019

Sosyal Dışlanma

Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, Daşlı Yılmaz, Editör, Anı, ss.339-364, 2019

Kadın Cinayetlerini Açıklamada Atfetme Kuramları

Tüm Yönleriyle Kadın Cinayetleri, Öztürk Meral, Bulut Meryem Berrin, Editör, Nobel, ss.89-106, 2019

Kadın Cinayetleri (Femisid): Kavramlaştırma ve Kavramlaştırmada Yaşanan Sorunlar

Tüm Yönleriyle Kadın Cinayetleri, Öztürk Meral, Bulut Meryem Berrin, Editör, Nobel, ss.1-19, 2019

Çocuk Suçluluğuna İlişkin Sosyal Süreç Kuramları

Çocuk Suçluluğu, Yücel Didem, Gönültaş M. Burak, Editör, Nobel, ss.106-124, 2017

Kent ve Suç Korkusu: Kuramsal Temeller

Toplumsal Analizler Ekseninde Kent Fragmanları, Sarı Özgür, Esgin Ali, Editör, Phoenix, ss.237-276, 2016

Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Mobbing

Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale, Elitez Didem, Gönültaş M. Burak, Editör, Nobel, ss.228-242, 2016