Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Social Capital of Schools: Logistic Prediction Between Variables

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.42, ss.427-439, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Current Problems in Terms of Supervision Process of School Principals' Views

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, ss.184-196, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

School Management Related Knowledge Levels of Primary School Teachers

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, ss.907-912, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Decision-Making Styles of School Administrators on General Procrastination Behaviors

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.13, ss.253-272, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECTS OF ADMINISTRATORS' ETHICAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL JUSTICE BEHAVIOR ON TEACHERS' ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVEL

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.434-448, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Celal Teyyar UĞURLUCihat ARSLAN

inönü üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü dergisi, cilt.6, ss.1-13, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher Candidates’ Socialization Process: A Grounded Theory Study

Asian Journal of Education and Training, cilt.5, ss.213-223, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerinin cinsiyet değişkeni açısından incelenmesi: Bir meta analiz çalışması.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.11, ss.71-90, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkili Okul Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İnönü üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, cilt.20, ss.69-82, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Liderliği Ölçeği (OLÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.21-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lisans Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Derslerine Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.198-222, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıfiçi Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanımı ve Denetlenmesi: Öğretmen ve Denetmen Görüşü

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.969-989, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi

İlköğretim Online, cilt.17, ss.347-366, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimi:Lojistik Yordayıcılık

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.2, ss.345-354, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişimsel denetim ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.131-143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde okulların hesapverebilirliğine yönelik yönetici, öğretmen ve veli görüşleri

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.40, ss.215-241, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLAKAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Sciences, ss.305-316, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Views of the School Administrators on Their Own Professional Development and Their Leadership Behaviours for the School Improvement

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.6, ss.205-224, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Müdürlerin Okul Liderliği Davranışları: Öğretimsel Destek, İlişki ve Açıklık Düzeyleri

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.781-808, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.155-172, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Factors that Influence Bureaucracy and Professionalism in Schools: A grounded Theory Study

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.196-207, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Readiness of teachers for change in schools

International Journal of Leadership in Education, cilt.20, ss.176-197, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING DIFFICULTIES SCALE

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.13, ss.411-429, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.1, ss.21-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokullarda Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.327-344, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarınıneğitim inançlarına ilişkin görüşleri: Bir karma yöntem çalışması

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.511-533, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulların Sahip Oldukları Sosyal Sermayeye İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, cilt.14, ss.102-122, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analying the administration perception of the teachers by means of logistic regreesion according to values

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.138-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akran-arkadaş gruplarına üyelik: Anlamı, nedenleri, çatışma yaratan etkenler ve sürekliliği.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.861-877, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Üniversitenin Örgütsel İmajının Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.885-896, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.301-321, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

School Principals’ Opinions About Level of their Entrepreneurship

European Journal of Social Sciences Education and Research, cilt.7, ss.125-129, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Absenteeism Attitudes of University Students Logistic Prediction Between Variables

The Journal of Academiz Social Science Studies, ss.169-182, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Teachers Opinion About Unionisation

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.101-123, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demografik özellikler ve tutumun tükenmişlik üzerine yordayıcılık etkisi

ABANT İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.305-308, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel vatandaşlık davranışının öncülü olarak okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları

Elektronik Sosyal Bilimler, cilt.15, ss.98-119, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.83-95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development Study for Absenteeism Attitude Scale

mERSİN üNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.504-515, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

Turkish Studies, cilt.11, ss.2261-2272, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetim Modellerine İlişkin Görüşleri: Nitel bir araştırma

ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.15, ss.1157-1173, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci ve öğretim elemanlarının sınıf yönetim modellerine ilişkin görüşleri Nitel bir araştırma

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,, cilt.15, ss.1157-1173, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development study for absenteesim attitude scale

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.504-511, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerine ilişkin lojistik yordayıcılık

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.301-321, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkili okul ve okul liderliğine ilişkin öğretmen görüşleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.22, ss.401-428, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denetim tutum ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.137-159, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin öğrenci algısı ölçeğinin geliştirilmesi

Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, cilt.49, ss.129-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde Denetim Tutum Ölçeği Geçerlik ve GüvenirlikÇalışması

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.137-159, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİMİNDE MOTİVASYON

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.361-371, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin sendikal örgütlenmeye ilişkin görüşleri

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.102-123, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci ve öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri Nitel bir araştırma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.27, ss.83-95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkili okullar için kim ne yapmalı

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.53-75, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise son sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin etik davranışlarına ilişkin görüşleri

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.367-378, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine göreüniversitenin örgütsel imajının değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.885-896, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizce dil öğreniminde motivasyon

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.361-371, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul liderliği davranış ve uygulamalarının okul etkililiğini sağlamadaki rolüne ilişkin öğretmen algılarının incelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.40, ss.215-241, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin devamsızlık eğilimlerinin belirlenmesi Ölçek geliştirme çalışması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.17, ss.299-313, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizce dil öğreniminde güçlükler

Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.11, ss.2261-2272, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının ÖğretmenlerinAlgı ve Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.775-789, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Metaphorical Study about Transported Education in Turkey

Journal of Education and Human Development, cilt.4, ss.195-201, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serbest Kıyafet Uygulaması: Kim Ne Söyledi?

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, cilt.21, ss.213-246, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen görüşlerine göre obezitenin eğitim öğretim süreçlerine yansımaları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.173-191, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

VIEWS OF UNIVERSITY ACADEMIC MEMBERS ANDSTUDENTS ON THE ABSENTEEISM CASE AND CAUSES

Turkish Studies, cilt.10, ss.1009-1030, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin örgütsel kimlik ve okula güven düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

İlköğretim Online,, cilt.14, ss.72-85, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yükseköğretimde devamsızlık olgusu ve nedenlerine ilişkin öğretim üyeleri ve üniversite öğrencilerinin görüşleri

Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, cilt.10, ss.1009-1030, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen görüşlerine obezitenin eğitim öğretim süreçlerine yansımaları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.173-191, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE TUTUMUN TÜKENMİŞLİKÜZERİNE YORDAYICILIK ETKİSİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.305-318, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenen okul ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.35-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul yönetiilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki

Gazi Üniversity Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), cilt.34, ss.489-516, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğrenen okul ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.35-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin öğretmen liderliği algılarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.36-56, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde devamsızlık davranışları Nedenler ve tutum düzeyleri

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.4, ss.182-190, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Views Of University Academic Members And Students On The Absenteeism

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.136, ss.527-531, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4 4 4 eğitim sisteminin okul paydaşlarına olumlu ve olumsuz etkilerinin yönetici görüşlerine göre incelenmesi

Gaziantep Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.115-138, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve etik liderlik algılarının incelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.96-112, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.13, ss.1097-1119, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri

Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.9, ss.577-602, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnformal iletişim ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.83-100, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullardaki örgütsel değişim sürecine ilişkin bir analiz

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.15, ss.123-140, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel imaj algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.301-322, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının etkisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.266-281, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin ilköğretimin amaçlarını gerçekleştirme düzeylerine ilişkin görüşleri

İlköğretim Online, cilt.12, ss.132-147, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim okullarında dedikodunun işlevine ilişkin öğretmen görüşleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.2-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin iletişim becerileri ve empatik eğilim davranışlarının çocuk sevme düzeyleri üzerine etkisi

. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi,, cilt.3, ss.49-60, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin öğretmen liderliği davranışlarına ilişkin görüşleri

Uluslararası Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.93-105, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denetimlerin sanatsal denetim anlayışına uygunluğuna ilişkin öğretmen görüşleri

İlköğretim Online, cilt.12, ss.597-614, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanatsal denetim ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], cilt.19, ss.119-134, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher power use in the college classroom Turkish students views

International Journal of Human Sciences, cilt.10, ss.544-554, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An analysis of empathetic tendencies communication skills of school directors in terms of some variables

Middle-East Journal of Scientific Research, cilt.14, ss.1114-1123, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Faculty of Education Students’xx views on absence Attitudes.

Procedia Social Behaviour, cilt.46, ss.3401-3408, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The validity and reliability study of school administrators ethical leadership scale

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.191-204, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The facets of satisfaction among vice principals in elemantary schools

Journal of Managemant Development, cilt.31, ss.636-647, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.25, ss.217-232, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin forum sayfalarında karşılaştıkları etik sorunlar

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.737-75, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of informal communication levels of teachers on organizational citizenship behavior

Middle-East Journal of Scientific Research, cilt.12, ss.1125-1135, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim okullarında yıldırma Mobbing davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.718-749, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim okulu öğretmenlerin yönetici etik liderlik davranışlarına ilişkin algıları

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.36, ss.203-213, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim müfetişlerinin görev alanları açısından karşılaştıkları sorunlar

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.13, ss.1-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İl eğitim denetmenlerinin iletişim becerileri ile empatik eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.93-105, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenlerinin öğrenen sınıf özelliklerine ilişkin görüşleri

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.29-43, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Computer teachers attitudes toward ethical use of computers in elemantary schools

International Journal of Cyber Ethics in Education,, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye de vatandaşlık eğitimi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.153-169, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi,, cilt.35, ss.68-74, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gevşek yapılı sistemler olarak ilköğretim okullarında karar Verme liderlik çatışma

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.1-29, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin eğitim müfettişlerinin etik davranışlarına ilişkin görüşleri

e-International journal of education research, cilt.1, ss.66-7, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise son sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin etik davranışlarına ilişkin algıları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.16, ss.367-378, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gevşek yapılı sistemler olarak okulların üç kavramı Karar verme liderlik ve çatışma

A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.15-30, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul yönetiminde etkileme ve takas kuramı

Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.31, ss.39-44, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğrencilerin okul müdürünün sosyal adalet liderliği davranışlarına yönelik görüşleri: Bir durum çalışması

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ODTÜ, Çeşme-İzmir (2-4 Mayıs)., 02 Mayıs 2019 - 04 Ocak 2020, ss.220-226

Conceptual Analysis of Educational Sustainability

Humanities and Social Sciences Conference, Valletta, Malta, 26 Ocak - 28 Şubat 2018

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİNE İLİŞKİNARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017, ss.47-48

Views of the principals on their own professional development needs

26th ENİRDELM Conference, Krakow, Polonya, 14 - 17 Eylül 2017, ss.25

Okul Yöneticilerini Motive Eden Kaynaklar

6th International Conference on Education, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Örgütsel sessizliğin yordayıcısı olarak örgütsel güç kaynakları

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.631-634

The University Student s Motivation Level on Learning English

10th International Congress on Social Sciences, 23 - 24 Eylül 2016

School principals opinins about level of entrepreneurship

ICSS 10 10th International Congress on Social Sciences, 23-24 September 2016, Madrid, İspanya, Madrid, İspanya, 23 - 24 Eylül 2016, ss.922-925

School principals opinions about level of entrepreneurship

10th Internatıonal Congress On Socıal Scıence, 23 - 24 Eylül 2016

Universty students level of motivation in English languages learning

ICSS 10 10th International Congress on Social Sciences, Madrid, İspanya, 23 - 24 Eylül 2016, cilt.2

The Universty students motivation level on learning English

ICSS 10 10th International Congress on Social Sciences, 23-24 September 2016, Madrid, İspanya, Madrid, İspanya, 23 - 24 Eylül 2016

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin aldıkları derslere yönelik geliştirdikleri metaforlar

EJER IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine göreüniversitenin örgütsel imajının değerlendirilmesi

III.International Eurasian Educational Research Congress., Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.574-575

Students Perceptions Concerning the Assessment and Evaluation and Teaching Methods Used by Instructors

The WEI International Academic Conference on Education and Humanities in Prague, 30 - 31 Mayıs 2016

İngilizce dil öğreniminde Motivasyona İlişkin Öğrenci Görüşleri

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28 - 30 Mayıs 2015

The Views Of Teachers Towards Perception Of Discipline In Schools

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Yunanistan, 5 - 07 Şubat 2015, cilt.197, ss.120-125 identifier

Obezitenin Öğrenci Yaşamına ve Eğitime Yansımalalrı

6. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014

Okullarda yürütülen seminer dönemlerine ilişkin öğretmen görüşleri

6.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi.Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 5 - 08 Haziran 2014, ss.192-193

Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu,Dumlupinar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, cilt.2, ss.588-595

Kim ne söyledi Serbest kıyafet uygulaması

9. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Siirt Üniversitesi, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.55

Views Of University Academic Members And Students On The Absenteeism

Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching (LINELT), Antalya, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2013, cilt.136, ss.527-531 identifier

Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri

8. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Marmara Universitesi, Istanbul., Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.434435

Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile değerlere göre yönetim becerilerinin incelenmesi

8. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Marmara Universitesi, Istanbul., Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.308-309

Öğretmenlerin okullarda yürütülen rehberlik çalişmalarinin niteliği hakkindaki görüşleri

4.Eğitim Yönetimi Forumu- Balıkesir Ünversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir., Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

Öğretmenlerin olumlu sinif iklimi oluşturmaya ilişkin görüşleri

4. Eğitim Yönetimi Forumu- Balıkesir Ünversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

Öğretmen görüşlerine göre okulun kalitesini belirleyen unsurlar

Eğitim Yönetimi Forumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2013

Okul ve çevre ilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013

Views of University academic members and students on the abseenteism

5. World Conference on Educational Sciences, 6-8 February, Roma-İtaly., 6 - 08 Şubat 2013, ss.527-531

Okullarda yaşanan değişim süreçlerine ilişkin yönetici görüşleri

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş., 20 - 22 Haziran 2013

Okullarda yabancılaşma ve bağlanma üzerine nitel bir araştırma

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale., 6 - 09 Haziran 2013, ss.225-233

Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin okul iklimine ilişkin tutum ve davranışları

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale., 6 - 09 Haziran 2013, ss.216-224

Sinif yönetiminde öğretmen davranışları Nitel bir çalışma

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın., Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.303-308

Öğretmenlerin sınıf içi iletişim sürecine ilişkin görüşleri

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın., Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.297-302

Yöneticilerin karar verme becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

4. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya., Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2013, cilt.2, ss.139-144

Öğretmenlerin değerler eğitimi üzerine görüşleri

4. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya., Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2013, cilt.2, ss.91-97

Distrubuted leadership and organizational trust The case of elemantary schools

4. World Conference on Educational Sciences, 2-5 February, Barcelona-Spain., Türkiye, 2 - 05 Şubat 2012, ss.3316-3419

Faculty of education students' views on absence attitudes

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.3401-3408 identifier

Distributed leadership and organizational trust: the case of elementary schools

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.3316-3319 identifier

Ethical education in Turkish National Education Laws

WCES World Conference on Educational Sciences, Türkiye, 4 - 07 Şubat 2009, ss.1078-1082

The significance of school culture in elemantary schools in terms of organizational development

WCES World Conference on Educational Sciences, 4-7 February 2009 North Cyprus, Türkiye, 4 - 07 Şubat 2009, ss.1003-1007

Primary school teacher s expectation about inspectors guidance role and these expectations realization level

Further Education in the Balkan Countries, 23-25 October 2008, Konya-Turkey, Konya, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2008, cilt.9, ss.530-534

Kitap & Kitap Bölümleri

Durum (örnek olay) çalışması

Eğitim yönetiminde araştırma, kadir beycioğlu, niyazi özer, yaşar kondakçı, Editör, Pegem, Ankara, ss.329-351, 2018

The effects of teachers’ favoritism and alturism perceptions on school culture

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Hasan Arapgiroğlu, Atilla Atık, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.1699-1709, 2017

Toplumsal Değişme ve Eğitim

Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editör, Anı Yayıncılık, ss.217-248, 2017

okul yönetiminde yeni yaklaşımlar

Okul yönetimi, Celal Teyyar UĞURLU, Editör, Anı, Ankara, ss.183-212, 2017

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin eğitim politikasına ve eğitim fakültesine yönelik geliştirdikleri metaforlar

Eğitim Yönetimi Araştırmaları e book, Kadir BeycioğluNiyazi ÖzerDidem Koşarİdris Şahin, Editör, Pegem, Ankara, ss.362-372, 2016

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Politikasına ve Eğitim FakültesineYönelik Geliştirdikleri Metaforlar

EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI, KADİR BEYCİOĞLU, NİYAZİ ÖZER, DİDEM KOŞAR, İDRİS ŞAHİN, Editör, APEGEM, Ankara, ss.362-372, 2016

Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Eğitim Bilimlerine Giriş, Uğurlu Celal Teyyar, Editör, Eğiten Kitap, ss.209-221, 2015

Eğitimin Ekonomik Temelleri

Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar UĞURLU, Editör, Eğiten Kitap, ss.243-261, 2015

Eğitimin Felsefei Temelleri

Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar UĞURLU, Editör, Eğiten Kitap, ss.81-103, 2015

Eğitimin Tarihsel Temelleri

Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar UĞURLU, Editör, Eğiten Kitap, ss.105-123, 2015

Prof.Dr. Mustafa Aydın Hoca’ya yazılan mektuplarınincelenmesi: Bir durum çalışması

Prof Dr Mustafa Aydın a armağan Eğitim ve toplum yazıları, Mualla Bilgin Aksu, Hasan Şimşek, Editör, Gazi Kitapevi, Ankara, ss.331-354, 2015

Etik Liderlik

Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımları, Necdet KONAN, Editör, PegemA, Ankara, ss.43-73, 2015

Sınıfın Fiziksel Düzeni

Sınıf Yönetimi, İkram ÇINAR, Editör, Eğiten Kitap, ss.47-65, 2014

Sınıfta Zaman Yönetimi

Sınıf Yönetimi, İkram ÇINAR, Editör, Eğiten Kitap, ss.227-238, 2014

Mapping the terrain superintendency in Turkey. Structural, Institutional and Normative Features,

The Educational Superintendent between trust and regulation an international perspective, Adam E Nır, Editör, Nova Publishers, New York, ss.131-144, 2014

Computer teachers’ attitudes toward ethical use of computers in elementary schools”

Ethical Technology Use Policy and Reactions in Educational Settings, Kadir Beycioğlu, Editör, Hershey, USA: IGI Publishing, ss.46-55, 2013

Birleştirilmiş sınıflarda öğrenme öğretme sürecinin planlaması

Teoriden pratiğe birleştirilmiş sınıf uygulamaları, T.Dilci, Editör, İdeal, ss.49-78, 2011

Eğitim ve Öğretimde Planlama Süreci

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tuncay Dilci, Editör, İdeal, ss.257-285, 2011