Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OF THE EFFECTS OF GREEN TEA ON CARBONIC ANHYDRASE I AND II ISOENZYME ACTIVITIES

MAS 14th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES, 26 March 2021

Investigation of Carbonic Anhydrase Inhibitory Profiles ofCyanoquinolines

5th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2019), 20 October 2029 - 25 October 2019

QUEBECOL’UN ANTİKOLİNERJİKVE ANTİEPİLEPTİK ÖZELLİKLERİ

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 February 2019

Investigation of the Effect of Some Indenopyrazole Derivatives OnGlutathione S-Transferase Enzyme Activity

4th International Scientific Research Congress (UBAK), Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, pp.161-162

Determination of carbonic anyhydrase inhibition potentials of 5,7-disilyl substituted tacrine derivatives

4th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, KİEV, Ukraine, 7 - 10 September 2018

Antidiabetic Properties of Quebecol as Natural Phenolic Compound:A Biochemical Approach

INTERNATIONAL CONFERENCE ONINNOVATIVE ENGINEERINGAPPLICATIONS, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018

Determination of carbonic anyhydrase inhibition potentialsof 5,7-disubstituted tacrine derivatives

4th INTERNATIONAL CONGRESS ONAPPLIED BIOLOGICALSCIENCES(ICABS), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 May 2018

1-(4-(Hidroksi(1-okso-1,3-dihidro-2H-inden-2-iliden)metil)fenil)-3-fenilüre Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzimleri Üzerine İnhibisyon Etkileri

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2018

Yeni Hidrazin Türevlerinin S-Transferaz Enzim Aktivitesine Etkisinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 22 - 25 March 2018

4-Amino Kalkon Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 22 - 25 March 2018

TEMEL MİKROBİYOLOJİ VE KİMYA DERSİNDE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI

Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Turkey, 11 - 13 May 2017

1,2,3,4,6-Pentasubstitüe-4-hidroksi-siklohekzan türevleri: Potansiyel Karbonik Anhidraz Enzim İnhibitörleri

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 30 March - 02 April 2017

INVESTIGATION OF CARBONIC ANHYDRASE AND ACETYLCOLINESTERASE ACTIVITIES OF NOVEL HYBRID HYDRAZINE DERIVATIVES

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017

5,6-Dibromo-2-(4-(2,3-Dibromo-3-(Aril) Propanoil) Fenil) Heksahidro-1H-4,7-Metanoizoindol-1,3 (2H)-Dion Türevlerinin Karbonik Anhidraz Aktiviteleri

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 30 March - 02 April 2017

Yeni Kalkone-imide Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017

Yeni Pirazolil-Tiyazol Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Aktiviteleri

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017

Potansiyel Asetilkolinesteraz (AChE) İnhibitör Keşfi: 2-Aminoindan B-Laktam Türleri

“5. İLAÇ KİMYASI: İLAÇ ETKİN MADDESİ TASARIMI, SENTEZİ, ÜRETİMİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ, 30 March - 02 April 2017

Potansiyel Asetilkolinesteraz (AChE) İnhibitör Keşfi: 2-Aminoindan β-Laktam Türevleri

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017

Biyokimya Dersinde Öğrencilerin Kavramları Anlama ve Sayısal Problemleri Çözme Başarıları Arasındaki İlişki

Iıı.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016