Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sıçanların Kalp Dokusunda Oksitosin’in Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzimleri Üzerine İnhibisyon Etkisinin Araştırılması

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.199-207, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maleik Anhidrit Vinil Asetat Kopolimerinin Ester ve Karboksilat Tuz Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Cumhuriyet Science Journal, cilt.36, sa.5, ss.47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maleik Anhidrit Stiren Kopolimerinin Ester ve Karboksilat Tuz Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

C.Ü. Fen-Edebiyat FakültesiFen Bilimleri Dergisi, cilt.35, sa.3, ss.23-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Carbonic Anhydrase Inhibitory Profiles ofCyanoquinolines

5th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2019), 20 Ekim 2029 - 25 Ekim 2019

PHTHALONITRILE DERIVATIVE AND ITS METAL COMPLEXES EFFECTS OF CARBONIC ANHYDRASE AND ACETYLCHOLINESTERASE ONENZYME ACTIVITIES

7th. INTERNATIONAL CONFERENCEON MATHEMATICS, ENGINEERING,NATURAL MEDICAL SCIENCES, 14 - 16 Haziran 2019

QUEBECOL’UN ANTİKOLİNERJİKVE ANTİEPİLEPTİK ÖZELLİKLERİ

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 Şubat 2019

Investigation of the Effect of Some Indenopyrazole Derivatives OnGlutathione S-Transferase Enzyme Activity

4th International Scientific Research Congress (UBAK), Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.161-162

Determination of carbonic anyhydrase inhibition potentials of 5,7-disilyl substituted tacrine derivatives

4th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, KİEV, Ukrayna, 7 - 10 Eylül 2018

Antidiabetic Properties of Quebecol as Natural Phenolic Compound:A Biochemical Approach

INTERNATIONAL CONFERENCE ONINNOVATIVE ENGINEERINGAPPLICATIONS, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018

Determination of carbonic anyhydrase inhibition potentialsof 5,7-disubstituted tacrine derivatives

4th INTERNATIONAL CONGRESS ONAPPLIED BIOLOGICALSCIENCES(ICABS), Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

1-(4-(Hidroksi(1-okso-1,3-dihidro-2H-inden-2-iliden)metil)fenil)-3-fenilüre Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzimleri Üzerine İnhibisyon Etkileri

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

4-Amino Kalkon Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 22 - 25 Mart 2018

Yeni Hidrazin Türevlerinin S-Transferaz Enzim Aktivitesine Etkisinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 22 - 25 Mart 2018

TEMEL MİKROBİYOLOJİ VE KİMYA DERSİNDE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI

Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Yeni Pirazolil-Tiyazol Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Aktiviteleri

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Yeni 2-(4-((E)-3-(3-Aril) Akriloil) Fenil-3A,4,7,7A-Tatrahidro-1H-4,7-Metanoizoindol-1,3(2H)-Dion Türevlerinin Karbonik Anhidraz İnhibisyonu

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Nisan - 02 Mayıs 2017

INVESTIGATION OF CARBONIC ANHYDRASE AND ACETYLCOLINESTERASE ACTIVITIES OF NOVEL HYBRID HYDRAZINE DERIVATIVES

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017

5,6-Dibromo-2-(4-(2,3-Dibromo-3-(Aril) Propanoil) Fenil) Heksahidro-1H-4,7-Metanoizoindol-1,3 (2H)-Dion Türevlerinin Karbonik Anhidraz Aktiviteleri

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

1,2,3,4,6-Pentasubstitüe-4-hidroksi-siklohekzan türevleri: Potansiyel Karbonik Anhidraz Enzim İnhibitörleri

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Yeni Kalkone-imide Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Potansiyel Asetilkolinesteraz (AChE) İnhibitör Keşfi: 2-Aminoindan β-Laktam Türevleri

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Potansiyel Asetilkolinesteraz (AChE) İnhibitör Keşfi: 2-Aminoindan B-Laktam Türleri

“5. İLAÇ KİMYASI: İLAÇ ETKİN MADDESİ TASARIMI, SENTEZİ, ÜRETİMİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Biyokimya Dersinde Öğrencilerin Kavramları Anlama ve Sayısal Problemleri Çözme Başarıları Arasındaki İlişki

Iıı.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016