Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Study Design Using Qualitative Methods for Program Evaluation

İnternational Journalof Academic Research, vol.6, no.1, pp.417-422, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Ders Çalışma Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.Eğitim Bilimleri Özel Sayısı, pp.1-32, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Examination of Teacher Candidates' Social Media Addictions and Academic Procrastination Behaviors According to Various Variables

E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, vol.1, no.1, pp.87-105, 2021 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sivas İli Örneği)

Cumhuriyet International Journal of Education – Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.4, pp.1082-1101, 2019 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Çevre Konularına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.23, no.1, pp.29-40, 2019 (Other Refereed National Journals)

Proficiency Perceptions and Attitudes of Pre-Service Teachers on İnformation and Communication Technologies

International Education Studies, vol.12, no.1, pp.24-34, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul Deneyimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Alternatif Program Önerisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), no.47, pp.461-490, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Use of Qualitative Case Studies as an Experiential Teaching Method in the Training of Pre-service Teachers

İnternational Journal of Higher Education, vol.7, no.1, pp.111-125, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Tarih Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki

The Journal of Academic Social Science Studies, no.32, pp.171-185, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Cumhuriyet Journal of International Education, vol.4, no.2, pp.29-40, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Programının Değerlendirme Öğesine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.18, pp.657-677, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SEZDİRME YÖNTEMİNİN KULLANIMI

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ- 5, Muğla, Turkey, 21 - 24 May 2021, pp.92-111

Eğitimde Scratch Programının Kullanımı (Scratch Programı Üzerine Kuramsal Bir Çalışma)

4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 7 - 08 August 2020, pp.1-8

Öğretmenlerin Eğitimde Çokültürlülüğe İlişkin Yeterlik Algıları

3. İnternational Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 April 2019, pp.22

Beşinci sınıf Türkçe dersi öğretim programının (2017) öğretmen görüşlerine göre incelenmesi

II. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018

Öğretmen Adaylarının Çevre Konularına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), 22 - 25 November 2018

Bilişim Teknolojilerinin Çocukların Sosyo-kültürel Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi, Aydın, Turkey, 14 - 16 November 2018

Matematiğe ve Matematik Öğrenimine Değer Verme Konusuna İlişkin Öğrenci Görüşleri

2. Uluslar arası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8 - 10 June 2015

Books & Book Chapters

Eğitimde Program Değerlendirme

in: Eğitimde Uygulama Öğrenme ve Değerlendirme, Ayla ARSEVEN, Editor, İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.93-136, 2020

Değişen Dünyada Çocuk Gözüyle Öğretime Dair Problemler

in: Değişen Dünya’xxda Çocuk ve Eğitim, Mehmet KANAK, Mustafa ERSOY, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.75-104, 2020

Toplumsal Sorunların Çözümü:Eğitim

in: Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, Yılmaz DAŞLI, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.29-49, 2019