Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kişilik Özellikleri Genç Tüketicilerin Satın Alma Davranışını Nasıl Etkiler?

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.661-675, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medyada Viral Pazarlama (Elektronik Ağızdan Ağıza)Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alım Niyetine Etkileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.1555-1575, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engelli Bireylere Üniversite Kütüphanelerinde Verilen Hizmetlerde Toplam Kalite Uygulamalarına Yönelik Nitel Araştırma

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.60-80, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Sağlık Kuruluşu Tercihlerinde Marka İmajının Etkisi

Business Management Studies: An International Journal, cilt.8, sa.3, ss.3655-3689, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Pazarlamada Algılanan e-Hizmet Kalitesi ve Bağlılık Düzeyi İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, cilt.6, sa.33, ss.1240-1256, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI ÇERÇEVESİNDE İÇ MÜŞTERİ TATMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.381-403, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müşteri Temelli Kurumsal İtibarın Hastaların Hastane Tercihlerine ve Bağlılıklarına Etkisi

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.312-333, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Algı Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.34, sa.3, ss.829-851, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Çerçevesinde İç Müşteri Tatmini Etkileyen Faktörler

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.381-403, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağızdan Ağıza İletişim ve Pazar Kurtları: Mahalle Kültürü Bağlamında Bir İnceleme

Journal of Organizational Behavior Review, cilt.2, sa.2, ss.233-241, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Customer Satisfaction in Health: A Research in Public Hospitals

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.42, sa.1, ss.3-8, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalite Algısı Üzerine Meta Analiz Çalışması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.1-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil alışveriş uygulamaları kullanan bireylerin, satın alma davranışları

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.201-221, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EFFECTS OF THE URBAN IMAGE ON THE DESTINATION IMAGE IN HEALTH TOURISM: THE CASE OF SIVAS

International Journal of Health Management and Tourism, cilt.3, ss.97-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ÜLKE İMAJININ YABANCI MENŞELİ ÜRÜN İNANCI VE SATIN ALMA İSTEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE FARKLI ÜLKE İMAJ ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.149-169, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE HİZMET PAZARLAMASI VE HAVAYOLU FİRMALARINDA BİR ARAŞTIRMA

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.40, sa.1, ss.325-350, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Genişleme Stratejilerinin Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Niyetleri Üzerine Etkileri

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.121-142, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerde Süreç Yenileme ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, sa.4, ss.168-187, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tüketicilerin Dijital Bağımlılık Düzeylerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma

TOKYO SUMMIT 2.INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE STUDIES OF CONTEMPORARY SCIENCES, 17 - 19 Ağustos 2020

Tüketici Davranışları Açısından Dijital Bağımlılığa Etki Eden Motivatörleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

8. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2020, ss.94-95

HASTALARIN HASTANE TERCİH ÖNCELİKLERİ VE HASTA BAĞLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 Ekim - 13 Kasım 2019

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN HASTALARDA HİZMET KALİTEALGISI

CUMHURİYET1. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

MARKAYA YÖNELİK İNANÇLARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA NİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI II. SARAYBOSNA KONFERANSI, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, cilt.3, ss.79-98

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlık Turizminde Halkla İlişkiler

Sağlık Turizmi, Hüseyin Eriş, Editör, İKSAD, Ankara, ss.375-408, 2020

Service Failure and Service Recovery in The Context of Customer Relations and Communication

CONSUMER “From A Communication, Marketing and Advertising Perspective”, Dr. Sefer Darıcı, Editör, Sciendo, Varşova, ss.37-59, 2020

Sağlık Turizminde Halkla İlişkiler

SAĞLIK TURİZMİ, Hüseyin Eriş, Editör, İKSAD Yayınevi, ss.375-407, 2020

Impacts of Technological Developments on the Environment and Agriculture

Environment and Sustainability, Aydın Celil, Darıcı Burak, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.89-102, 2019

Anti-Consumption for Environmental Sustainability

Environment and Sustainability, Celil Aydın, Burak Darıcı, Editör, PeterLang, ss.12-22, 2019

Pazarlamada Deneysel Bir Yaklaşım: Nöromarketing

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ 1, Dr. Öğretim Üyesi İsmail ELAGÖZDr. Öğretim Üyesi Göktürk ERDOĞANDr. Abdül GEZERDr. Abdullah YILMAZ, Editör, Gece Akademi, ss.357-372, 2019