Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Examining The Impact of Virtual Experiential Marketing on E-Store Image and E-Store Loyalty

INTERDISCIPLINARY DESCRIPTION OF COMPLEX SYSTEMS, vol.20, no.4, pp.413-428, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Çevresel Kimliğin ve Ahlaki Lisanslamanın Turistlerin Çevre Dostu Davranışlarına Etkisi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.51, pp.357-370, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect Of Social Media Use And Self-Promotion On Travel Photo Sharing

Academic Review of Humanities and Social Sciences, vol.5, no.1, pp.92-104, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Bilişsel Değerler ve Yeşil Dışsal Motivasyonun Çevresel Tutuma Etkisinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.13, no.2, pp.550-569, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Turist Gerçek Davranışında Sosyal Medyanın Rolünün İncelenmesi

Manas Journal of Social Studies, vol.11, no.2, pp.836-847, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

THE EFFECT OF ATTITUDE TOWARDS WEARABLE TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL ON PURCHASE INTENTION

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.9, no.1, pp.81-101, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Yeşil Otelleri Tavsiye Etme Davranışı ve Satın Alma Niyetinin İncelenmesi

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.235-261, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Teknoloji Kabul Modeli Bağlamında Giyilebilir Teknolojilere Yönelik Tutumun Satın Alma Niyetine Etkisi

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.9, no.1, pp.81-101, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Çevrimiçi Deneyimin Tatil Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Marka Farkındalığı ve Marka Çağrışımının Rolü

Ordu Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.1, pp.185-208, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Sürdürülebilir Gastronomi Turizminde Coğrafi İşaretin Önemi

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.253-263, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Turistlerin Liminoid Davranışlarının Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi

Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.83-97, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Dijital Pazarlarda Z Kuşağının Satın Alma Karar Sürecinin İncelenmesi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.1537-1550, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık Turizm İşletmelerinde Hizmet Telafi Stratejilerinin Olumlu Ağızdan Ağıza İletişim ve Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi

Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.110-122, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Unutulmaz Turizm Deneyiminin Psikolojik İyi Oluşa Etkisinin İncelemesi

Academic Review of Humanities and Social Sciences, vol.4, no.2, pp.153-168, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Ebeveynlerin Çevrim İçi Risk ve Çevrim İçi Fayda Algılarının Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.17-31, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Medya Kullanım Motivasyonlarının Kişilik Özellikleri ve Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.205-226, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Medya Fenomenleri ile Kurulan Parasosyal Etkileşimin Online Tüketici Davranışlarına Etkisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.25, pp.752-773, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sağlık Haber Algısının Sağlıklı Yaşam Farkındalığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, vol.41, no.2, pp.289-318, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Tüketicileri Sosyal Sorumlu Tüketime Yönlendiren Faydacı ve Hedonik Güdülerin İncelenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.3, pp.771-785, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Sorumlu Tüketimin Çevreci Tüketime Etkisinin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.77-88, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketicilerin Karar Verme Tarzlarının İncelenmesi: Türk Dünyası Örneği

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.2, pp.946-957, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketicilerin Organik Yumurta Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.113-131, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

A ve B Tipi Kişilik Özelliklerine Sahip Tüketicilerin Yavaş Moda Algılarının İncelenmesi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.2020, no.26, pp.135-152, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

COVİD-19 Gölgesinde Uzaktan Eğitim Hizmet Kalitesinin İncelenmesi

Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.7-18, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Bireylerin Tüketim Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.161-177, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuklu Ailelerin Tatil Yeri Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Sivas İli Şehir Merkezinde Bir Uygulama

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.19, pp.201-225, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Anlık Duygu Durumu ve Mutluluğun Plansız Satın Almaya Etkisi

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS), vol.11, no.18, pp.1167-1193, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Materyalist Eğilimlerinin Anlık Satın Alma Davranışına Etkisinin İncelenmesiÜniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.54, no.1, pp.243-260, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bireysel Sosyal Sorumluluğun Bilinçli Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Çalışma

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.1, pp.147-172, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Özel Gün İndirimlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2018, no.16, pp.413-436, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Duygusal ve Bilişsel Güdülerin Sürdürülebilir Giysi Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Çalışma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2018, no.40, pp.254-268, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Yaşam Tarzının Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, pp.403-425, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Tüketicilerin İndirimli Ürün Satın Alma Niyet ve Davranışının Hazcı Yaklaşım İle Açıklanması

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.29-51, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama Çalışması: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.300-316, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İnternet Üzerinden Seyahat Satın Almada Sosyal Medyanın Rolü

Journal Of Social and Humanities Sciences Research, vol.4, no.6, pp.1376-1387, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kültürel Miras Farkındalığı: Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Çalışması

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.9, no.16, pp.86-100, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

A Study Of Awareness Of Cultural Heritage Sivas Sample

International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI, vol.5, no.9, pp.73-81, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Miras Farkındalığı ve Deneyimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Keşifsel Bir Çalışma

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.50, pp.71-81, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Miras Farkındalığı ve Deneyimi Üniversite Öğrencilerine Yönelik Keşifsel Bir Çalışma

Kırgızistan iİktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, no.50, pp.71-81, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Marka Genişleme Stratejilerinin Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Niyetleri Üzerine Etkileri

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.121-142, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.13, no.1, pp.99-111, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Radyo Reklamlarına Bakış Açılarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma

İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, vol.3, no.2, pp.37-56, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

İnternette Pazarlama ve Ürün Karar Stratejileri

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.16, no.1, pp.37-51, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

The Effects Of Outdoor Advertisements On Consumers A Case Study

STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS, vol.5, no.2, pp.1-19, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Hizmet Sektöründe İlişki Pazarlaması

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.19, pp.443-458, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Mobil Pazarlama Kavramsal Bir Değerlendirme

İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, vol.1, no.1, pp.65-76, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Pazarlarda Z Kuşağının Satın Alma Karar Sürecinin İncelenmesi

21.Ulusal 5.Uluslararası Turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 15 October 2021

Coğrafi İşaretin Gastronomi Turizminin Sürdürülebilirliğine Etkisi:Düzce Örneği

III. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Bingöl-Ordu, Turkey, 12 November 2021, pp.1-8

Turist Davranışında Sosyal Medyanın Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

5. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 24 September 2021, pp.13-14

Konaklama İşletmelerinde Verilen Hizmetlerin Online Yorumlara Göre İncelenmesi: Sivas Örneği

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019, pp.185-192

Sosyal Medya Fenomenleri İle Kurulan Parasosyal Etkileşimin Online Tüketici Davranışlarına Etkisi

4. Uluslararası EMI GirişimcilikSosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019 Sustainable Development

Tüketicilerin Online Yorum ve Değerlendirme Puanlarına Yönelik Tutumlarının Online Satın Alma Davranışına Etkisi

4. Uluslararası EMI GirişimcilikSosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019

Sosyal Sorumlu Tüketimin Çevreci Tüketime Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 16 - 18 September 2019

Konaklama İşletmelerinin Online Satış Kanallarındaki Fiyat Eşitsizliğinin Çözümü: CRS Travelbook Örneği

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

Çocuk Dostu Olarak Konumlandırılan Otellerin Web Sitelerine Yönelik İçerik Analizi

II. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 27 April 2019

Tüketicilerin Gönüllü Sadelik Algılarının Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Sivas Örneği

2nd International Congress of Eurasian Social Sciences (2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongres, Side/ANTALYA, Turkey, 4 - 07 April 2018, pp.207

Termal Tesislerde Müşteri Temelli Marka Değeri Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

III. Uluslararası Kaoru Ishıkawa İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.27-37

Online Alışverişlerde Tüketicilerin Sahip Oldukları Haklara Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

II Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018, pp.64

Çocuklu Ailelerin Otel İşletmelerine Yönelik Şikayet Etme Davranışlarının İncelenmesi

I.ULUSLARARASI ÇOCUK DOSTU TURİZM KONGRESİ, Sivas, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.1, pp.107-108 Sustainable Development

Youtuber Olarak Dalna Bilic’in Tüketicilerin Satın Alım Kararlarına Etkisinin İncelenmesi

2nd International Congress of Eurasian Social Sciences (2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi), Side/ANTALYA, Turkey, 4 - 07 April 2018, pp.209-210

Özel Gün İndirimlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı – ICOSS Kapadokya, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.57

Bireylerin Tüketim Alışkanlıklarında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği

Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongrsi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.58-59

Türk Dünyası Öğrencilerinin Helal Gıda ürünlerine Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kastamonu Üniversitesi Örneği

8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Köstence, Romania, 6 - 11 September 2017, pp.320-337

Tüketicilerin Yaşam Tarzları ve Çevrimiçi Ortama Yansımaları

1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Prishtina, Serbia And Montenegro, 12 - 17 September 2017, pp.469-477

Hedonik Tüketimin İndirimli Ürün Satın Alma Tercihine Etkisi

22. Ulusal Pazarlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.617-621

Eğitimde Mobil Pazarlama Uygulamaları Kavramsal Bir Çalışma

11. Ulusal işletmecilik Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.231-233

Şehir Markası Yaratmada Şehir Kimliğinin Rolü Sivas İli Örneği

14. Ulusal Pazarlama Kongresi, Yozgat, Turkey, 14 - 17 October 2009, pp.543

Books & Book Chapters

Tourism Experience Management and Marketing in Gastronomy

in: Interdisciplinary Reflections of Contemporary Experiential Marketing Practice, Gökhan AKEL, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.345-355, 2022

Sağlık Turizmde Pazarlama

in: Multidisipliner Yaklaşımla Sağlık Turizmi, Karaca, Şükran, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.215-238, 2021

Sürdürülebilir Sağlık Turizmi

in: Multidisipliner Yaklaşımla Sağlık Turizmi, Karaca, Şükran, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.587-600, 2021

Sürdürülebilir Pazarlama

in: Farklı Disiplinlerde Sürdürülebilirlik, Karaca Şükran, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.95-125, 2020 Sustainable Development

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama

Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., İstanbul, 2019

Pazarlama

in: Genel İşletme, Şükran KARACA, Meftune ÖZBAKIR UMUT, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.143-180, 2019

Online Alışverişlerde Tüketicilerin Sahip Oldukları Haklara Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kastamonu Örneği

in: İnsan Bilimleri Araştırmaları, Leyla AYDEMİR, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd Şti, Bursa, pp.129-151, 2018

Kobi’ler İçin İçerik Pazarlama

in: KOBİ’LER İÇİN SOSYAL MEDYA, Niyazi GÜMÜŞ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.197-226, 2018

Etkileyici Pazarlama Aracı Olarak Youtuber’lar: Danla Bilic Örneği

in: Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı, AZMİ YALÇIN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.157-173, 2018

Sosyal Medyada Şikayet Yönetimi

in: KOBİ’LER İÇİN SOSYAL MEDYA, Niyazi GÜMÜŞ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.259-289, 2018

Halkla İlişkiler

in: Genel İşletme, Yrd. Doç. Dr. Şükran KARACA, Yrd. Doç. Dr. Meftune ÖZBAKIR UMUT, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.249-258, 2017

Pazarlama

in: Genel İşletme, Yrd Doç. Şükran KARACA, Yrd. Doç. Dr. Meftune ÖZBAKIR UMUT, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.145-185, 2017

Tüketici Algısı ve Toplam Kalite

in: Tüketici Davranışları, Mustafa PAKSOY , Mehmet KARA, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.223-243, 2014 Sustainable Development

Denetim

in: Genel İşletme, Nurcan Turan,Yeter Demir Uslu, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.145-150, 2014

Episodes in the Encyclopedia