Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Do Tubitak-4006 Science Fairs Achieve Its Objectives? The Viewpoints of SchoolAdministrators And Teachers

International Journal of Progressive Education, cilt.16, ss.26-41, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBA Sistemi Bağlamında Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme

Journal of Economics and Social Research, cilt.7, ss.110-124, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Kültürüne İlişkin Öğretmen Algıları

Trakya Journal of Education, cilt.10, ss.566-581, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel GüvenHakkındaki Görüşleri

Inonu University Journal of the Faculty of Education, cilt.21, ss.994-1014, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What Kind of Person Should an Education System Raise? A Survey ofTeachers’ Views in Turkey

Journal of Education and Educational Development, cilt.7, ss.244-268, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE CHANGING FACE OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION:SCHOOL WHATSAPP GROUPS

Research in Pedagogy, cilt.2, ss.231-244, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

OKULLARDA HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.1325-1348, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılığa İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, cilt.11, ss.839-876, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2023 Eğitim Vizyonu Belgesine İlişkin Okul Yöneticileri veÖğretmen Görüşleri

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.8, ss.571-592, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda Hayat Boyu Ogrenme Kulturu Olcegi (OHBOKO): Gecerlik ve GuvenilirlikCalismasi

Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi, cilt.13, ss.1-18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Turkish StudiesEducational Sciences, cilt.14, ss.59-78, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİVAS İLİNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL İKLİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.69, ss.124-141, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmen Motivasyonunaİlişkin Algı ve Görüşleri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conflicts Management Model in School A Mixed Design Study

Journal of Education and Learning, cilt.5, ss.200-219, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Are seminar periods supportive of the professional development of social studies teachers

Journal of Education and Learning, cilt.5, ss.218-230, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Model of Values Based Management Process in Schools A Mixed Design Study

Internatıonal Journal of Hıgher Educatıon, cilt.5, ss.83-96, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin öğretmenlerin algı ve görüşleri

Kuramsal Eğitim Bilimleri Dergisi., cilt.9, ss.57-84, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının ÖğretmenlerinAlgı ve Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.775-789, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Metaphorical Study about Transported Education in Turkey

Journal of Education and Human Development, cilt.4, ss.195-201, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenme kavramına ilişkin görüşleri bir metafor analizi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.5, ss.292-303, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serbest Kıyafet Uygulaması: Kim Ne Söyledi?

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, cilt.21, ss.213-246, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğreten okulların tamamlayıcısı öğrenen okullar

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.318-336, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen görüşlerine göre obezitenin eğitim öğretim süreçlerine yansımaları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.173-191, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hayat Boyu Öğrenme Ölçeği (HBÖÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algıları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.82-104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenen okul ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.35-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes towards knowledge management of school administrators and teachers working in turkish schools

Alberta Journal of Educational Research (AJER),, cilt.60, ss.442-463, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Okul yönetiilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki

Gazi Üniversity Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), cilt.34, ss.489-516, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul kültürünün akademisyen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.207-230, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetici görüşlerine göre meb 2013 yılı yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliği

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.7, ss.224-245, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri

Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.9, ss.577-602, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher Student Relationships Across Teaching Careers of Turkish EFL Teachers

Educational Research and Reviews, cilt.9, ss.1037-1045, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

4 4 4 eğitim sisteminin okul paydaşlarına olumlu ve olumsuz etkilerinin yönetici görüşlerine göre incelenmesi

Gaziantep Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.115-138, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenen okul ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.35-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin bilgi yönetimi tutumları ile öğrenen okul algıları arasındaki ilişki

19 Mayıs üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, cilt.33, ss.279-301, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.20, ss.191-216, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.13, ss.1097-1119, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi Nitel Bir Araştırma

Turkısh Study, cilt.8, ss.371-390, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin öğretmen liderliği davranışlarına ilişkin görüşleri

Uluslararası Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.93-105, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise öğrencilerinin okul iklimi algıları

Adıyaman Universty Journal of Social Sciences, cilt.5, ss.1-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel Lise Öğrencilerinin Okul Tahripçiliği Algıları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.13, ss.133-147, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul tahripçiliğine ilişkin kuramsal bir çözümleme

Adıyaman Universty Journal of Social Sciences, cilt.36, ss.52-68, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri

Inonu Unıversity Journal of The Faculty of Education, cilt.11, ss.101-123, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tam Gün Eğitim ve Etkileri Üzerine Bir İnceleme

4th International Management and Social Research Conference, 5 - 06 Haziran 2020

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Rehberlik Alanı Sorunlarına Çare mi?

4th International Management and Social Research Conference, 5 - 06 Haziran 2020

EBA Sistemi Bağlamında Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme

4th International Management and Social Research Conference, 5 - 06 Haziran 2020

SENDİKALARIN VE ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİ ATAMALARINA VE2023 EĞİTİM VİZYONUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

3 . ULUSLARARASI 1 9 MAYISYE N İ Lİ K Çİ B İ Lİ M S E L YAK L AŞ I M L ARK O N G R E S İ, 16 Mayıs 2020

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KANAYAN YARASI: DİSİPLİN

3. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2020

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN GÖZÜNDENEĞİTİM VİZYONU BELGESİ

3 . ULUSLARARASI 1 9 MAYISYE N İ Lİ K Çİ B İ Lİ M S E L YAK L AŞ I M L ARK O N G R E S İ, 16 - 19 Mayıs 2020

Türk Eğitim Sistemine Yönelik GörüĢler: Bir Doküman Analizi

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.277-285

Okul Servislerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 Mayıs 2018 - 12 Mayıs 2019

Öğretmenlerin Yüksek Lisans Eğitiminine İlişkin Algı ve Görüşleri

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2018

Okullarda yürütülen seminer dönemlerine ilişkin öğretmen görüşleri

6.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi.Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 5 - 08 Haziran 2014, ss.192-193

Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu,Dumlupinar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, cilt.2, ss.588-595

Kim ne söyledi Serbest kıyafet uygulaması

9. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Siirt Üniversitesi, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.55

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin seminer dönemleri hakkında görüşlerinin değerlendirilmesİ

International Symposium on Social Studies Education III. Gazi Üniversitesi, 28 - 30 Nisan 2014, ss.232-233

Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri

8. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Marmara Universitesi, Istanbul., Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.434435

Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile değerlere göre yönetim becerilerinin incelenmesi

8. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Marmara Universitesi, Istanbul., Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.308-309

Öğretmenlerin okullarda yürütülen rehberlik çalişmalarinin niteliği hakkindaki görüşleri

4.Eğitim Yönetimi Forumu- Balıkesir Ünversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir., Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

Öğretmenlerin olumlu sinif iklimi oluşturmaya ilişkin görüşleri

4. Eğitim Yönetimi Forumu- Balıkesir Ünversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

Öğretmen görüşlerine göre okulun kalitesini belirleyen unsurlar

Eğitim Yönetimi Forumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2013

Okul ve çevre ilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013

Okullarda yaşanan değişim süreçlerine ilişkin yönetici görüşleri

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş., 20 - 22 Haziran 2013

Okullarda yabancılaşma ve bağlanma üzerine nitel bir araştırma

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale., 6 - 09 Haziran 2013, ss.225-233

Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin okul iklimine ilişkin tutum ve davranışları

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale., 6 - 09 Haziran 2013, ss.216-224

Öğretmenlerin sınıf içi iletişim sürecine ilişkin görüşleri

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın., Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.297-302

Sinif yönetiminde öğretmen davranışları Nitel bir çalışma

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın., Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.303-308

Öğretmenlerin değerler eğitimi üzerine görüşleri

4. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya., Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2013, cilt.2, ss.91-97

Yöneticilerin karar verme becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

4. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya., Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2013, cilt.2, ss.139-144

Kitap & Kitap Bölümleri

ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI: Vizyoner Liderlik – Dönüşümcü Liderlik – İşlemci Liderlik

Eğitim yönetiminde liderlik Teori araştırma ve uygulama, Ed: Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ Ed. Yardımcısı:Dr. Serkan KOŞAR , Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.97-141, 2016

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar Uğurlu, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.179-207, 2015