Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The creative training in the visual arts education

THINKING SKILLS AND CREATIVITY, vol.19, pp.73-87, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Structure of Creative Thinking: Visual and Verbal Areas

CREATIVITY RESEARCH JOURNAL, vol.27, no.1, pp.102-106, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Investigation of the Students' Creative Thinking Development

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.275-284, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING (PBL) APPROACH ON STUDENTS' CREATIVE THINKING ABILITY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, pp.382-392, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Uzaktan Eğitim Modelinde Karşılaşılan Sorunlar-Fırsatlar ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.393-412, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kurumsal Kimlik Oluşturmada Grafik Tasarımın Rolü ve Önemi

Sanat ve Tasarım Dergisi, no.Haziran, pp.449-471, 2021 (National Refreed University Journal)

Görsel Sanatlar Eğitiminin Okuryazarlık Üzerine Etkileri

International Journal of Research in Fine Arts Education, vol.3, no.2, pp.1-13, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Grafik Tasarım Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışı

GSED, vol.26, no.45, pp.570-579, 2020 (National Refreed University Journal)

BLOOM TAKSONOMİSİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, vol.9, no.2, pp.63-70, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparing the effects of art education and science education on creative thinking in high school students

Arts Education Policy Review, vol.120, no.2, pp.57-79, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Rönesans’tan Sürrealizme Resim Sanatının Tarihsel Gelişim Sürecinde Figür ve Kompozisyon

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.42, pp.12-32, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The role of art education on the creative thinking skills of students in music and visual arts education: A comparison from the perspective of the music education

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.1175-1195, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yükseköğretim Düzeyinde Resim İş Eğitimi Öğrencilerinin Sözel Yaratıcı Düşünme Gelişimi Üzerine Bir Karşılaştırma ve İzleme Çalışması

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.39, pp.359-378, 2017 (Other Refereed National Journals)

A Comparison Study for Thinking Skills of Higher Education Students in terms of Visual Arts Education

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.36, pp.223-241, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Resim Yapma Becerilerinde Gözlemlenen Yaratıcılık ile Yaratıcı Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.4, pp.2023-2039, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Differences in Creative Thinking: The Comparison of Male and Female Students

The Online Journal of Counselling and Education, vol.5, no.4, pp.1-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship between Creative Thinking and Critical Thinking Skills of Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, pp.695-710, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Sanat Eğitiminin Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi

Milli Eğitim, vol.44, no.206, pp.135-147, 2015 (Other Refereed National Journals) identifier

Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.50-62, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 ve Eğitim: Dijital Öğretimsel Araçlar-Öneriler

FBÜ Sosyal Bilimlerde Covid-19 Çalışmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September 2021, pp.14 Sustainable Development

ATATÜRK’ÜN EĞİTİME BAKIŞI ve 21. YÜZYILDA EĞİTİM

DOĞUMUNUN 140. YILINDA ATATÜRK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 19 May 2021, pp.87-96 Sustainable Development

Grafik Tasarımda Yeni Yönelimler: Fotoğrafın Kullanımı

EJERCongress 2019, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.855-861

Resimde Figür ve Kompozisyon

1. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 April 2018

Postmodernizm ve Afiş Tasarımına Etkileri

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, pp.503-515

Sanat Eleştirisinin Düşünsel Tarihsel Temelleri ve Bir Sanat Eleştirisi Örneği

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri(GUSBAG), Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2015, pp.165-188

Paolo Uccello nun San Romano Savaşı Adlı Eserinin Resim Sanatına Etkileri

I. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 12 - 13 May 2014, pp.156-162

Resim iş eğitiminin okuryazarlık üzerine etkilerinin incelenmesi

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

The effect of problem based learning on problem solving skills of students in visual arts education

The Fourth International Congress of Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012

Türkiye’de cumhuriyet döneminden günümüze sanat eğitiminin gelişimi, karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri

3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2012, pp.53-54