Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The effect of social skills-based activities on primary school students' critical thinking and empathic tendencies

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.13, no.3, pp.2789-2812, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examination of critical thinking skills of prospective classroom teachers

Üniversite Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.209-219, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Socioscientific issues-based popular science readings with prospective classroom teachers

Online Science Education Journal, vol.6, no.1, pp.1-16, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Self-Efficacy of Classroom Teachers to Organize Educational Trips to Out-of-School Learning Environments

HAYEF: Journal of Education, vol.18, no.2, pp.295-322, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Presentation of Socio-Scientific Subjects to Students by Using Argumentation Process

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.23, pp.409-427, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Enerji Başarı Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.4, pp.1403-1422, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An activity to increase ecological footprint awareness of primary school teacher candidates: Educational drama

Research in Pedagogy, vol.9, no.1, pp.16-27, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Metaphoric Study for Classroom Teacher Candidates in Socio-Scientific Issues Based Environmental Education Class: Nuclear Power Plant Example

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.1, pp.44-60, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Plastik Atıklar ve Geri Dönüşüme Yönelik Tutumları

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.21, no.2, pp.448-470, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ogretmen Adaylarinin Cokkulturlu Deneyimleri ve (Turkiye’deki) Kulturel ve Sosyal Gruplara Yonelik Dusunceleri

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.9, pp.59-81, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Kullandıkları Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Olumsuz Tutumları Ve Yaşadıkları Sorunlar

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.629-652, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

4. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Başarılı Akranlarının Problem Çözme Stratejilerinin Karşılaştırılması

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.7, no.13, pp.161-183, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Akademisyenlere Göre Meslek Yüksekokullarındaki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Cumhuriyet Üniversitesi Ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği

Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, vol.12, no.1, pp.27-44, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Geleneksel Gıdaların Okul Çağı Çocuklarının Beslenmesindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma

Cumhuriyet Science Journal, vol.37, no.3, pp.292-302, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Etkinlik Temelli Eğitimin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Ekolojik Ayak İzi Farkındalığı

Journal of Turkish Studies, vol.11, no.3, pp.1365, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İsteğe Bağlı Olarak İlkokula Kaydedilen Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı Çalışmalarında Karşılaştıkları Problemler

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, vol.6, no.12, pp.101-122, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.13, no.4, pp.1097-1119, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Beceri Temelli Etkinliklerin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmelerine ve Empatik Eğilimlerine Etkisi

VIII. Internetional Eurasian Educational Research Congress (EJER 2021), Aksaray, Turkey, 07 July 2021, pp.1106-1007

İlkokullarda Uygulanan Kapsamlı/Gelişimsel Rehberlik Programı’nın Sınıf ve Rehber Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi.

VII. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

Sürdürülebilir Kalkınma Temelinde Paris İklim Anlaşmasına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri

3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu “Sürdürülebilir Tarım ve Çevre”, Tokat, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.32-44

Grup Etkinlikleri Sonrası Sınıf Öğretmeni Adaylarının Savunduğu Argümanlardaki Değişikliklere İlişkin Görüşleri

XII International Congress Of Educational Research, “Teacher Education Policy In The 21st Century: Evidence, Research And Praxis”, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

Öğretmen Yetiştirme Programlarında Yer Alan Öğretmenlik Uygulamalarına Karşılaştırılmalı Bir Bakış: Türkiye ve OECD Ülkeleri Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.2, pp.721-744

İlkokullarda Fen Okuryazarlığının GeliştirilmesindeBiyografilerin Kullanılması

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 December 2018

İlkokullarda Fen ve Mühendislik Uygulamalarına Legolarla Başlama

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 28 September 2017, pp.68-69

Suriyeli Sığınmacı Çocukların Eğitiminde Alternatif Bir Program: Heat Start

International Conference; The West of The East, The East of The West, Prag, Czech Republic, 4 - 06 July 2017, pp.431-432

Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Deneyimleri ve Çok Kültürlülük Hakkındaki Düşünceleri

International Social Science and Humanities Berlin Conference (IARSP), Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.64

Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Kullandıkları Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Olumsuz Tutumları ve Yaşadıkları Sorunlar

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3434

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Çevre Farkındalığı Kazandırmada Sosyo-Bilimsel Konuların Önemi

International Congress Of Eurasian Social Sciences, Antalya, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.113-114

Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Meslek Yüksekokulları Staj Faaliyetlerine Uyarlanması Üzerine Bir Tartışma

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, 12 - 15 October 2016

Akademisyenlerin Meslek Yüksekokullarındaki Sorunlara Bakışı ve Geliştirdikleri Çözüm Önerileri

5th International Vocational Schools Symposium, 18 - 20 May 2016, vol.2, pp.383-392

Türk Eğitim Sisteminde Bir Gerçek Birleştirilmiş Sınıflar

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

Değerler Eğitimi Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi Nitel Bir Çalışma

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak Ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Bartın, Turkey, 16 - 18 April 2015, vol.1, pp.623-649

Okul Öncesi Dönemde Reggio Emilia Yaklaşımı

Uluslararası Eğitimde Değişimler ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya, Turkey, 22 - 24 November 2013

Prospective Teachers Views Related To The Teaching Practice Process

Paedeia Conference, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2015, pp.27

A way for protection of school age children from unhealthy foods Traditional foods

The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015, pp.44

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Ders Programına Yeni Ders Önerisi Değerler Eğitimi ve Uygulamaları

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 19 - 21 June 2014, vol.1, pp.205-219

İsteğe Bağlı Olarak Okula Kaydedilen Öğrencilere Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler

XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.135

Sinif yönetiminde öğretmen davranışları Nitel bir çalışma

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın., Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.303-308

Sınıf Yönetiminde Öğretmen Davranışları: Nitel Bir Çalışma

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.303-308

Books & Book Chapters

Start for sustainable development: Ecological footprint

in: Transitioning to Quality Education, Jeronen, Eila, Editor, MDPI, Basel, pp.89-113, 2021

Sürdürülebilirlik ve Çevre Eğitimi Uygulamaları

in: Farklı Disiplinlerde Sürdürülebilirlik, Karaca, Şükran, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.65-94, 2020

Çevre Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

in: Etkinlik Temelli Çevre Eğitimi, Taner ÇİFTÇİ, Aycan BULDUR, Editor, Vizetek Yayınevi, Ankara, pp.135-164, 2020

Sürdürülebilirlik ve Çevre

in: Farklı Disiplinlerde Sürdürülebilirlik, Karaca, Şükran, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.43-64, 2020

İlkokulda Çevre Eğitimi Etkinlikleri

in: Etkinlik Temelli Çevre Eğitimi, Taner ÇİFÇİ, Aycan BULDUR, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.270-292, 2020

Head Start: Sığınmacı Çocuklar İçin Alternatif Bir Erken Müdahale Programı

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Gülcan Mıhladız, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.295-311, 2018