Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Self-Efficacy of Classroom Teachers to Organize Educational Trips to Out-of-School Learning Environments

HAYEF: Journal of Education, cilt.18, sa.2, ss.295-322, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Presentation of Socio-Scientific Subjects to Students by Using Argumentation Process

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.23, ss.409-427, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Enerji Başarı Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, sa.4, ss.1403-1422, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

AN ACTIVITY TO INCREASE ECOLOGICAL FOOTPRINT AWARENESS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES: EDUCATIONAL DRAMA

Research in Pedagogy, cilt.9, sa.1, ss.16-27, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Metaphoric Study for Classroom Teacher Candidates in Socio-Scientific Issues Based Environmental Education Class: Nuclear Power Plant Example

International Journal of Progressive Education, cilt.15, sa.1, ss.44-60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Plastik Atıklar ve Geri Dönüşüme Yönelik Tutumları

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.448-470, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ogretmen Adaylarinin Cokkulturlu Deneyimleri ve (Turkiye’deki) Kulturel ve Sosyal Gruplara Yonelik Dusunceleri

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.59-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

4. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Başarılı Akranlarının Problem Çözme Stratejilerinin Karşılaştırılması

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, cilt.7, sa.13, ss.161-183, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Kullandıkları Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Olumsuz Tutumları Ve Yaşadıkları Sorunlar

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.629-652, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Akademisyenlere Göre Meslek Yüksekokullarındaki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Cumhuriyet Üniversitesi Ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği

Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.27-44, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Geleneksel Gıdaların Okul Çağı Çocuklarının Beslenmesindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma

Cumhuriyet Science Journal, cilt.37, sa.3, ss.292-302, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkinlik Temelli Eğitimin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Ekolojik Ayak İzi Farkındalığı

Journal of Turkish Studies, cilt.11, sa.3, ss.1365, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İsteğe Bağlı Olarak İlkokula Kaydedilen Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı Çalışmalarında Karşılaştıkları Problemler

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, cilt.6, sa.12, ss.101-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.13, sa.4, ss.1097-1119, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlkokullarda Uygulanan Kapsamlı/Gelişimsel Rehberlik Programı’nın Sınıf ve Rehber Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi.

VII. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Eskişehir, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2020

Sürdürülebilir Kalkınma Temelinde Paris İklim Anlaşmasına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri

3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu “Sürdürülebilir Tarım ve Çevre”, Tokat, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.32-44

Grup Etkinlikleri Sonrası Sınıf Öğretmeni Adaylarının Savunduğu Argümanlardaki Değişikliklere İlişkin Görüşleri

XII International Congress Of Educational Research, “Teacher Education Policy In The 21st Century: Evidence, Research And Praxis”, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Öğretmen Yetiştirme Programlarında Yer Alan Öğretmenlik Uygulamalarına Karşılaştırılmalı Bir Bakış: Türkiye ve OECD Ülkeleri Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.2, ss.721-744

İlkokullarda Fen Okuryazarlığının GeliştirilmesindeBiyografilerin Kullanılması

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 Aralık 2018

İlkokullarda Fen ve Mühendislik Uygulamalarına Legolarla Başlama

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2017, ss.68-69

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARINA ÇEVRE FARKINDALIĞI KAZANDIRMADA SOSYO-BİLİMSEL KONULARIN ÖNEMİ

International Congress Of Eurasian Social Sciences, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017, ss.113-114

Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Meslek Yüksekokulları Staj Faaliyetlerine Uyarlanması Üzerine Bir Tartışma

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, 12 - 15 Ekim 2016

Akademisyenlerin Meslek Yüksekokullarındaki Sorunlara Bakışı ve Geliştirdikleri Çözüm Önerileri

5th International Vocational Schools Symposium, 18 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.383-392

Türk Eğitim Sisteminde Bir Gerçek Birleştirilmiş Sınıflar

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Değerler Eğitimi Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi Nitel Bir Çalışma

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak Ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, cilt.1, ss.623-649

Okul Öncesi Dönemde Reggio Emilia Yaklaşımı

Uluslararası Eğitimde Değişimler ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2013

Prospective Teachers Views Related To The Teaching Practice Process

Paedeia Conference, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, ss.27

A way for protection of school age children from unhealthy foods Traditional foods

The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015, ss.44

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Ders Programına Yeni Ders Önerisi Değerler Eğitimi ve Uygulamaları

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.1, ss.205-219

Sinif yönetiminde öğretmen davranışları Nitel bir çalışma

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın., Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.303-308

Kitap & Kitap Bölümleri

Sürdürülebilirlik ve Çevre Eğitimi Uygulamaları

Farklı Disiplinlerde Sürdürülebilirlik, Karaca, Şükran, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.65-94, 2020

Çevre Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Etkinlik Temelli Çevre Eğitimi, Taner ÇİFTÇİ, Aycan BULDUR, Editör, Vizetek Yayınevi, Ankara, ss.135-164, 2020

Sürdürülebilirlik ve Çevre

Farklı Disiplinlerde Sürdürülebilirlik, Karaca, Şükran, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.43-64, 2020

İlkokulda Çevre Eğitimi Etkinlikleri

Etkinlik Temelli Çevre Eğitimi, Taner ÇİFÇİ, Aycan BULDUR, Editör, Vizetek Yayıncılık, Ankara, ss.270-292, 2020

Head Start: Sığınmacı Çocuklar İçin Alternatif Bir Erken Müdahale Programı

Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Gülcan Mıhladız, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.295-311, 2018