Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SENSORY INTEGRATION MATERIALS DEVELOPMENT IN THE MATERIAL DEVELOPMENT COURSE OF ASSOCIATE STUDENTS

International Journal of Education, Technology and Science, vol.2, no.3, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

The Prediction Level of University Students' Critical Thinking Dispositions to Achievement Goal Orientations

INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRICULUM AND INSTRUCTION (IJCI), vol.14, no.3, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Okul Öncesi Eğitimde Yapılandırılmış Materyal Destekli İşbirlikli Kodlama Atölye Çalışmalarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİS

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.61, no.2, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.49, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula Yönelik Tutumlarının ve Başarı Amaç Yönelimlerinin Belirlenmesi

Journal of Computer and Education Research (JCER), vol.10, no.19, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

THE EFFECT OF STRUCTURED MATERIAL SUPPORTED COLLABORATIVECODING WORKSHOPS IN PRESCHOOL EDUCATION ON STUDENTS' BASICSKILLS

International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), vol.9, no.2, pp.740-764, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Determining the Effect of University Students' Technology Usage Levels on Digital Reading Self-Efficacy

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of University Students' Achievement Orientations on Lifelong Learning Tendencies: A Structural Equation Model Study

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.51, no.1, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI VE STEM TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-21, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ve Matematiksel Üstbiliş Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Journal of Computer and Education Research, vol.9, no.18, pp.655-681, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İşbirlikli Öğretim Tekniklerinin Türkçe Dersi ve Türkçe Dersine Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.46, pp.831-854, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-LİDERLİKALGILARI VE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİNBELİRLENMESİ

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, vol.7, no.1, pp.80-105, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Bilişüstü Farkındalıklarının ÇeşitliDeğişkenler Açısından Belirlenmesi

Turkish Journal of Educational Studies, vol.7, no.2, pp.150-169, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık Düzeyleri ve ŞiddetEğilimlerinin Belirlenmesi

Journal of Computer and Education Research, vol.8, no.15, pp.86-113, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International e-Journal of Educational Studies, vol.4, no.7, pp.27-41, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul Öğrencileri İçin “Türkçe Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği” Geliştirme Çalışması

Journal of Computer and Education Research, vol.7, no.14, pp.228-249, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.13, pp.67-94, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.5, pp.19-39, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.1286-1312, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine ilişkin görüşleri.

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi/e-International Journal of Educational Research, vol.9, no.3, pp.60-84, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.1-26, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul öğretmenlerinin öğrencilerin ergenlik problemlerine ilişkin kullandıkları çözüm stratejileri

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.57-84, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

International e-Journal of Educational Studies, vol.2, no.1, pp.26-43, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Geçmişten günümüze uzanan süreçte oyun ve oyuncaklardaki farklılaşmanın incelenmesi (Sivas ili örneklemi)

International e-Journal of Educational Studies (IEJES), vol.1, no.2, pp.69-87, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), vol.14, no.1, pp.745-778, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

International e-Journal of Educational Studies (IEJES), vol.1, no.1, pp.12-31, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The effect of station technique on academic success, attitude, and retention in turkish language teaching

Journal of Education and Practice, vol.8, no.21, pp.197-221, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Çocuklarının Görme Duyusunu Geliştirmeye Yönelik Eğitim Temelli Duyu Bütünleme Materyali Geliştirme Çalışması

ICSHSR 2nd International Conference On Humanity and Social Sciences, MOROCCO, Morocco, 21 September 2022

Okul Öncesi Çocuklarının İşitme Duyusunu Geliştirmeye Yönelik Eğitim Temelli Duyu Bütünleme Materyali Geliştirme Çalışmas

ICSHSR 2nd International Conference On Humanity and Social Sciences, MOROCCO, Morocco, 21 September 2022

2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

CCI-EPOK 2022 X. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 12 September 2022

Müzeye Dönüştürülen Sivas Sanayi Mektebinin Sivas Eğitimine ve Şehir Kimliğine Etkileri

Uluslararası Şehir ve Kimlik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 05 September 2022

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ DENGE DUYUSUNU GELİŞTİRMEYE YÖNELİK EĞİTİM TEMELLİ DUYU BÜTÜNLEME MATERYALİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Uluslararası 5. Eğitim, Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Kongresi, Budapest, Hungary, 05 September 2022

SPIRITUAL COUNSELING FOR CANCER PATIENTS

International Cancer Days (3rd ICD), Sivas, Turkey, 27 August 2022

ŞEHZADE OYUNCAKLARININ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ALANLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ŞEHZADE OYUNCAKLARININ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ALANLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ, İzmir, Turkey, 04 August 2022

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Second International Eurasian Conference on Educational Studies (IECES2022), guarda, Portugal, 11 July 2022

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMA-SORGULAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Second International Eurasian Conference on Educational Studies (IECES2022), guarda, Portugal, 12 July 2022

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAM OKURYAZARLIKLARININ İNCELENMESİ

TARAS SHEVCHENKO 8th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 12 July 2022

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIKLARININ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

II.International Multidisciplinary Digital Life Congress, Ankara, Turkey, 16 May 2022

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Ortamda Ahlaki Değerlere Yönelik Algılarının Belirlenmesi

II.International Multidisciplinary Digital Life Congress, Ankara, Turkey, 16 May 2022

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ERKEN SAYI DEĞERLENDİRME BECERİLERİ

14th Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2022b), GJAKOVA, Montenegro, 27 April 2022

Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Okuma Kaygıları Üzerindeki Etkisi

Seventh International Conference on Economics and Social Sciences (E&SS 2022), Ankara, Turkey, 31 March 2022

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Sitelerine Yönelik Güven Algılarının İncelenmesi

Seventh International Conference on Economics and Social Sciences (E&SS 2022), Ankara, Turkey, 31 March 2022

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ PROBLEM SOLVING SKILLS OF PRE-SCHOOL STUDENTSSCIENTIFIC

14th Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2022b), Gjakova, KOSOVA, 18 April 2022

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL ALGI DÜZEYLERİ

ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-VI, Ankara, Turkey, 09 February 2022

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-VI, Ankara, Turkey, 09 February 2022

Okul Öncesi Öğrencilerinin Temel Beceri Düzeyleri

Thirteenth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2022a), Daugavpils, Latvia, 30 January 2022

EXAMINATION OF COOPERATIVE LEARNING LEVELS OF ASSOCIATE STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

9. ULUSLARARASI AVRASYA ZİRVESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE GÜNCEL GELİŞMELER KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 January 2022

EXAMINATION OF DIGITAL LITERACY LEVELS OF ASSOCIATE STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

9. ULUSLARARASI AVRASYA ZİRVESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE GÜNCEL GELİŞMELER KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 January 2022 Sustainable Development

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

7. Uluslararası ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMA KONFERANSI, Gaziantep, Turkey, 05 January 2022

SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

7. Uluslararası ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMA KONFERANSI, Gaziantep, Turkey, 05 January 2022

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Yazma Kaygıları Üzerindeki Etkisi

First International Eurasian Conference on Educational & Social Studies (IECES2021), Antalya, Turkey, 22 - 24 October 2021

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Teknoloji Tutumlarının Yordanması

First International Eurasian Conference on Educational & Social Studies (IECES2021), Antalya, Turkey, 22 - 24 October 2021

Üniversite Öğrencilerinin Bilişüstü Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE & SOCİAL SCİENCES XII, Jekaterinburg, Russia, 18 - 19 June 2021

Sağlık Hizmetleri Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Amaçlarının Belirlenmesi

EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE & SOCİAL SCİENCES XII, Jekaterinburg, Russia, 18 - 19 June 2021

Evaluation of The Effect of Station Technique on Students' Academic Achievements Through Meta-Analysis

TARAS SHEVCHENKO 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, KİEV, Ukraine, 4 - 05 April 2021, pp.1145-1156

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Belirlenmesi

TARAS SHEVCHENKO 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, KİEV, Ukraine, 4 - 05 April 2021, pp.1157-1167

Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ECLSS International Online Conference on Economics & Social Sciences, Lahore, Pakistan, 9 - 10 April 2021, pp.751-761

İİBF Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

ECLSS International Online Conference on Economics & Social Sciences, Lahore, Pakistan, 9 - 10 April 2021, pp.819-831

“Determination Of School Attitudes Of High School Students ”

ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-III, Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2020, pp.32-41

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ

ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2020, pp.960-969

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ

EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCİAL SCİENCES VIII, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.276-290

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCİAL SCİENCES VIII, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.337-355

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2019), Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.271

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2019), Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.55-70

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

HOCA AHMET YESEVİUluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adıyaman, Turkey, 26 - 27 August 2019

Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

CUMHURİYET 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterliklerinin İncelenmesi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları ve Eleştirel Okuma Becerileri

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 October 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Geçmişten Günümüze Oyun Karakterlerinin İncelenmesi (Sivas İli Örneklemi)

14. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015