Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-LİDERLİKALGILARI VE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİNBELİRLENMESİ

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, cilt.7, sa.1, ss.80-105, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Bilişüstü Farkındalıklarının ÇeşitliDeğişkenler Açısından Belirlenmesi

Turkish Journal of Educational Studies, cilt.7, sa.2, ss.150-169, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık Düzeyleri ve ŞiddetEğilimlerinin Belirlenmesi

Journal of Computer and Education Research, cilt.8, sa.15, ss.86-113, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık Düzeylerinin İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.20, ss.36-63, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International e-Journal of Educational Studies, cilt.4, sa.7, ss.27-41, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ortaokul Öğrencileri İçin “Türkçe Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği” Geliştirme Çalışması

Journal of Computer and Education Research, cilt.7, sa.14, ss.228-249, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.13, ss.67-94, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VEKİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.12, sa.66, ss.730-747, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.19-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE AKILCI İLAÇ KULLANIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMARTJOURNAL), cilt.5, sa.21, ss.1107-1116, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.146-173, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-12 Yaş Aralığındaki Çocukların Dijital Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Belirlenmesi

Tarih Okulu Dergisi (TOD), cilt.12, sa.38, ss.122-142, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Kaygıları ve Genel Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International e-Journal of Educational Studies, cilt.3, sa.6, ss.78-96, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğretmenlerinin İyi Bir Eğitim Ortamını Sağlayan Yedi İlkenin Uygulanabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi

Türkiye Eğitim Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.13-35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.1-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ortaokul öğretmenlerinin öğrencilerin ergenlik problemlerine ilişkin kullandıkları çözüm stratejileri

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.57-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine ilişkin görüşleri.

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi/e-International Journal of Educational Research, cilt.9, sa.3, ss.60-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.1286-1312, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

International e-Journal of Educational Studies, cilt.2, sa.1, ss.26-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul yöneticilerinin çokkültürlü eğitim tutumlarına ve demokratik tutumlarına ilişkin görüşleri: bir karma yöntem çalışması

Journal of Computer and Education Research, cilt.6, sa.12, ss.163-194, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmişten günümüze uzanan süreçte oyun ve oyuncaklardaki farklılaşmanın incelenmesi (Sivas ili örneklemi)

International e-Journal of Educational Studies (IEJES), cilt.1, sa.2, ss.69-87, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim tutumları ve demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.90-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of station technique on academic success, attitude, and retention in turkish language teaching

Journal of Education and Practice, cilt.8, sa.21, ss.197-221, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

International e-Journal of Educational Studies (IEJES), cilt.1, sa.1, ss.12-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrencilerinin okuma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.30-44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), cilt.14, sa.1, ss.745-778, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçe Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının İyi Bir Eğitim Ortamını Sağlayan Yedi İlkenin Uygulanabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.10-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of Secondary School Students' Achievement Goal Orientations and Metacognitive Awareness of Reading Strategies

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.5, sa.5, ss.485-508, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Determination Of School Attitudes Of High School Students Abstract”

ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-III, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2020, ss.32-41

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ

ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mart 2020, ss.960-969

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ

EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCİAL SCİENCES VIII, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.276-290

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCİAL SCİENCES VIII, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.337-355

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2019), Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.271

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2019), Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.55-70

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

HOCA AHMET YESEVİUluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2019

Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

CUMHURİYET 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları ve Eleştirel Okuma Becerileri

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Türkiye, 11 Ekim 2018

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterliklerinin İncelenmesi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Okuma Stratejileri ve Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015

Geçmişten Günümüze Oyun Karakterlerinin İncelenmesi (Sivas İli Örneklemi)

14. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015